logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Voľby do Rady školy 2018

Vážení rodičia,

na základe poverenia úradom BSK Vám oznamujem, že som bola poverená zabezpečením organizácie konštituovania Rady školy pri ŠpMNDaG, Teplická 7 volených a delegovaných zástupcov za členov Rady školy pri ŠpMNDaG.
Preto Vám oznamujem nasledovné dôležité termíny, ktoré sa týkajú volieb:

1. Rodičia, ktorí chcú kandidovať do Rady školy ŠpMNDaG, doručia svoje rozhodnutia o kandidatúre v písomnej podobe v zalepenej obálke a zároveň pripoja v dvoch exemplároch svoju prezentáciu vo formáte A4. Tieto materiály musia byť osobne doručené do 04.04.2018 do 12.00 h na sekretariát riaditeľstva ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.
/uveďte svoje meno, dátum narodenia a triedu, v ktorej máte dieťa/

2. Prezentácie rodičov budú vyvesené na úradnej tabuli v budove oboch škôl.

3. Priame osobné prezentácie pred rodičmi kandidátov sa uskutočnia na pôde školy v dňoch:
05.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na I.stupni ZŠ v 1 herni na prízemí ŠpMNDaG, Teplická 7.
06.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na Gymnáziu ŠpMNDaG, Skalická 1 – zasadačka 1. poschodie.

4. Samotné voľby do Rady školy pri ŠpMNDaG sa uskutočnia vo vestibule v herni na Teplickej 7 pre základnú školu a v malej telocvični na Skalickej ceste pre 5. ročník a osemročné Gymnázium dňa
12.04. 2018 od 7.00 h – 18.00 h
V zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z. z. v prípade súrodencov na škole volí vždy jeden
rodič za rodinu.

5. Ustanovujúca schôdza rady školy sa uskutoční v zasadačke Gymnázia dňa 20.04. 2018.

—-
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riadtieľka