logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Rámcový učebný plán ISCED2 a ISCED3a na ŠpMNDaG v šk. roku 2012/13, ŠVP a ŠkVP a zoznam voliteľných predmetov