logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Kritériá prijatia žiakov do 1. (príma) a 5. (kvinta) ročníka osemročného Gymnázia ŠpMNDaG

Vážení rodičia, uchádzači o štúdium na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu v Bratislave,

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov
podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania.

V zmysle znenia Zákona č. 245/2008 Z. z. – školský zákon sú intelektovo nadané deti označené ako
deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, od čoho sa odvíjajú všetky výbery a postupy na ďalšie úrovne vzdelávania. Žiaci sú prijímaní do Gymnázia na základe výsledkov psychologického vyšetrenia a po splnení požadovanej úrovne intelektového nadania. Zároveň všetci žiaci musia absolvovať vedomostné postupové testy na zistenie celkovej vedomostnej poznatkovej úrovne.

Interné vedomostné postupové testy pre piatakov

sa skladajú z troch modulov:

  1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (45 minút)
  2. modul: matematika : (45 minút)
  3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, biológia, geografia (45 minút)

Interné vedomostné postupové testy pre žiakov kvárt a žiakov 9. ročníkov ZŠ

sa skladajú z troch modulov:

  1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (75 minút)
  2. modul: matematika : (75 minút)
  3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, občianska náuka, biológia, geografia, chémia, fyzika (75 minút)

Postup na Gymnázium sa týka žiakov, ktorí navštevujú ŠpMNDaG a ukončili úspešne 5. ročník, resp. kvartu v ŠpMNDaG. Do nášho vzdelávacieho Programu APROGEN môžu byť zaradení aj externí uchádzači po splnení kritérií psychologickej diagnostiky v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a úspešnom vykonaní interných postupových testov. Na ŠpMNDaG je dôležitou podmienkou postupu na Gymnázium výborný prospech dosahovaný v škole v priemere do 2,0 a zároveň minimálne 75% úspešnosť každého testovacieho modulu.

Externí uchádzači požiadajú o možnosť vykonania interných vedomostných postupových testov mailom na mailovú adresu gymnazium(zavinac)spmndag [dot] sk.

Neúčasť na prijímacej skúške

Prípadnú neúčasť na postupových testoch zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo
územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke školy
najneskôr v deň konania prijímacej skúšky ráno do 08.00 h. takýmto žiakom riaditeľka školy povolí vykonať
skúšku v náhradnom termíne.

Oznámenie o postúpení či nepostúpení bude poslané rodičom mailom.

Podmienky a kritériá postupových testov boli prerokované Pedagogickou radou školy a odsúhlasené
riaditeľkou školy, autorkou vzdelávacieho Programu edukácie nadaných detí APROGEN dňa 25.02.2016.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka