logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Riaditeľské voľno - Metodický deň - 17.5.2019

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v piatok 17.5.2019 udeľuje riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. žiakom školy riaditeľské voľno, nakoľko sa uskutoční Metodický deň pre všetkých pedagógov.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu spoluprácu.

Ponuka online štúdia od Centra pre talentovanú mládež

Milí rodičia,

radi by sme vás upozornili na ponuku Centra pre talentovanú mládež. Ako škola chceme pre svojichštudentov to najlepšie a chceme podporovať záujmy každého jednotlivého študenta.

Centrum pre talentovanú mládež (CTM), s ktorým spolupracujeme, ponúka ucelený vzdelávací systém pre mladších i starších stredoškolákov, ktorí môžu študovať online v angličtine témy, ktoré ich zaujímajú a bavia. To všetko s pomocou inštruktora, ktorý motivuje študenta, dáva spätnú väzbu a je v pravidelnom kontakte s vami, rodičmi.

Nemusíte sa báť angličtiny, pre mladších študentov je úroveň prispôsobená veku. Pre starších študentov je angličtina zameraná viac odborovo, aby získali slovnú zásobu a celkovo sa posunuli nielen v jazyku, ale hlavne vo vybranom odbore. Či už sa vaše dieťa vidí ako budúci lekár, astronaut, programátorka či veterinárka.

Štúdium na virtuálnej škole CTM pripraví vaše dieťa na štúdium v ​​na vysokej škole u nás či v zahraničí, rozšíri mu medziodborové súvislosti, posunie ho v angličtine, naučí samoštúdium, plánovanie času, a hlavne ho bude neuveriteľne baviť.

Pozrite sa na web www.ctm-academy.cz a pozrite si ponuku kurzov, možnosti štipendií a prečítajte si referencie študentov, ktorí online kurzy absolvovali.

Registrácia do kurzov na ďalší školský rok začínajú 13. 5. 2019.

V prípade záujmu usporiadame v škole informačné stretnutia pre tých, ktorí by uvažovali o tejto ponuke.

Kontaktná osoba na ŠpMNDaG je Andrea Pindurová.

Rozpis prezentácii projektových prác a SOČ (29.4.-30.4 2019)

VYUČOVANIE 20. a 21.12.2018

Školské jedálne, v ktorých sa stravujú naši žiaci, oznamujú a tým žiadajú o pochopenie:

Obchodná akadémia, ktorá varí pre kvarty až oktávy, oznamuje, že 20.12.2018 a 21.12.2018 (štvrtok a piatok) vydáva obedy o hodinu skôr, t. j. žiada, aby naši žiaci prišli na obed o 12:00 h.

Stredná odborná škola beauty služieb, ktorá varí pre žiakov 5. ročníkov až tercií, žiada, aby žiaci prišli na obed vo štvrtok dňa 20.12.2018 o 12:30 h. V piatok 20.12.2018 jedáleň nevarí.

Na základe uvedených skutočností som rozhodla, že 20.12.2018 a 21.12.2018 poobedňajšie vyučovanie nebude a vyučovanie bude skrátené do 12:25 h.

Zároveň oznamujem, že 20.-21.12.2018 sa budova Gymnázia zatvorí o 16:00 h.

Za pochopenie ďakujeme.
S pozdravom
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

Prevencia a riešenie šikanovania

Od 1. septembra 2018 je v platnosti smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach č. 36/2018. Smernica charakterizuje šikanovanie a určuje povinnosti škôl pri prevencii a riešení šikanovania.

Plné znenie smernice 36/2018

—-

Na škole sa problematike šikanovania venujeme dlhodobo. Podľa nariadenia smernice je na našej škole vytvorená pracovná skupina, ktorá sa venuje prevencii šikanovania a riešeniu situácií a problémov, ktoré svojou povahou môžu vykazovať znaky šikanovania. Tím pozostáva z troch zamestnancov, poverených vedením školy:

  • PaedDr. Jozef Cimra – výchovný poradca
  • Mgr. Natália Városiová – psychológ
  • pedagogický zamestnanec – triedny učiteľ príslušnej triedy

Každý žiak sa v priebehu piateho ročníka musí zúčastniť preventívnej prednášky o šikanovaní a v priebehu Prímy preventívnej prednášky o kyberšikanovaní. V prípade potreby alebo na požiadanie triedneho učiteľa sa tieto prednášky môžu opakovať každoročne aj pre vyššie ročníky.
Následne sa na viacerých predmetoch (informatika, etická výchova, občianska náuka atď.) vyučujúci okrajovo priebežne tejto téme venujú vrámci svojich predmetov. Problematike šikanovania sa venujú aj triedni učitelia na komunitách so svojimi triedami.

—-

Škola má vypracovaný metodický postup riešenia šikanovania, ktorý sa aplikuje na všetky priestupky, pri ktorých je podozrenie, že by mohlo ísť o šikanovanie. Ak sa šikanovanie potvrdí, je okamžite informované vedenie školy, zákonní zástupcovia zainteresovaných žiakov a v prípade potreby Rada školy, zriaďovateľ, CPPPaP, ÚPSVaR, prípadne orgány činné v trestnom konaní, podľa závažnosti zistených skutočností. Ďalší postup je koordinovaný podľa stupňa závažnosti.

Riaditeľské voľno a TA ZRŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje žiakom školy
riaditeľské voľno v dňoch 28. 09. 2018 (piatok, neplatí pre žiakov organizačného výboru APROMUN-u) a 29.10.2018. Dňa 28.09.2018 sa uskutoční v škole APROMUN – modelové zasadnutia Spojených národov a zamestnanci školy majú počas oboch dní riaditeľského voľna semináre k vzdelávaniu nadaných.

30.10.2018 je štátny sviatok – 100. Výročie Deklarácie slovenského
národa

31.10. 2018 a 02. 11. 2018 sú jesenné prázdniny

01.11. 2018 je Sviatok Všetkých svätých

Zároveň Vám oznamujeme, že termín najbližšieho rodičovského združenia bude vo štvrtok 29.11.2018.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu spoluprácu.

Od 11. 9. 2018 sa učí podľa platného rozvrhu

Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 11.09.2018 sa učí v 5. roč. a na Gymnáziu podľa platného rozvrhu schváleného riaditeľkou školy, ktorý si môžu nájsť rodičia a žiaci na Edupage stránke. Zároveň bude zajtra zverejnený na webovej stránke školy.

S pozdravom
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka

Rozvrh na 10. 9. 2018 (pondelok)

Rozvrh výučby - piatok 7. 9.

Plán vyučovania na gymnáziu na piatok 7. 9. 2018

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Vážení rodičia a žiaci,
oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v budove Gymnázia našej školy na Skalickej ceste 1 v pondelok dňa 3. septembra 2018 s príchodom žiakov do veľkej telocvične do 9:15 h. Slávnosť s nástupom Pedagogickej rady Gymnázia bude o 9:30 h.

S pozdravom PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka