logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

POZOR: Zmena termínu jesenných prázdnin a mimoriadne prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci,

podľa nariadenia MŠVVaŠ SR sa z dôvodu celoplošného testovania obyvateľstva na Covid19 upravuje termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na

piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020.

Okrem jesenných prázdnin vyhlásil minister školstva aj mimoriadne školské prázdniny

piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Prerušené prezenčné vyučovanie 26.10. - 27.11. 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na nariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky budú od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020 uzatvorené všetky školy a prechádzajú na dištančnú výučbu. Výnimku dostali len detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl.
V tomto čase bude budova na Skalickej ceste pre žiakov a rodičov zatvorená, ale žiaci, ktorí tento týždeň chýbali na vyučovaní, si môžu prísť po svoje veci v pondelok až štvrtok 26-29.10.2020 v čase 7-15:00h. je potrebné ohlásiť sa na vrátnici a dodržiavať pokyny hlavného hygienika SR.
Žiaci piateho ročníka a 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG budú mať v čase prerušenia prezenčného vyučovania riadne vyučovanie dištančnou (online) formou podľa platného rozvrhu a pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Prerušené prezenčné vyučovanie v ročníkoch kvinta až oktáva od 12.10.2020

Vážení rodičia, žiaci,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušuje prezenčné vyučovanie na všetkých stredných školách v SR od 12. októbra 2020. Prerušenie sa na našej škole týka všetkých žiakov od kvinty po oktávu a v týchto ročníkoch sa preto od 12. októbra 2020 prechádza na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci su povinní riadne sa zúčastňovať online vyučovania a plniť úlohy podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
Žiaci ostatných ročníkov sa učia riadne prezenčnou formou v škole podľa všetkých aktuálne platných opatrení a nariadení.
Všetky aktuálne opatrenia platia do odvolania.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Usmernenie k postupu škôl počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Platné k 12.10.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,

b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,

c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách, e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,

f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,

g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,

h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Plné znenie nájdete na webových stránkach ministerstva:
https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach...
https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

Prihláška na inú strednú školu

Vážení rodičia,
v prípade, že máte záujem, aby Vaše dieťa prestúpilo na inú strednú školu, prosíme Vás, aby ste si stiahli, vytlačili a vyplnili prihlášku

- prihláška na SŠ – PDF

Pri vypĺňaní postupujte podľa pokynov, uvedených v tom istom dokumente pod prihláškou a v prípade, že neviete niektoré časti vyplniť, kontaktujte zástupcu riaditeľky školy PaedDr. Jozefa Cimru (jcimra(zavinac)spmndag [dot] sk). Kód školy z registra škôl je 031 787 088.
Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je potrebné prihlášku overiť a potvrdiť našou školou, stačí podpis zákonného zástupcu (rodiča).

Upozorňujeme, že táto prihláška neslúži pre prijímací proces na ŠpMNDaG.

ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Organizácia vyučovania, hodnotenie a klasifikácia od 1.5.2020

Na základe výsledkov porady vedenia školy z dňa 27.4.2020 Vám oznamujeme, že sa od 1.5.2020 mení a upresňuje organizácia vyučovania a systém hodnotenia, klasifikácie a dochádzky na ŠpMNDaG.

kompletné usmernenie si môžete stiahnuť v PDF

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Usmernenie k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prerušenie vyučovania na školách do odvolania, vydáva riaditeľka školy nasledovné usmernenie k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ:

  • v tomto školskom roku ústne obhajoby ročníkových, projektových prác a SOČ nebudú
  • každý žiak je povinný odovzdať prácu v riadnom termíne do 31.3.2020 elektronicky svojmu školiteľovi, resp. pri ročníkových prácach triednemu učiteľovi
  • v prípade, že žiak prácu neodovzdá v termíne, je povinný požiadať elektronicky pani riaditeľku o predĺženie termínu odovzdania s odôvodnením, prečo prácu neodovzdal v riadnom termíne
  • hodnotenie práce vypracuje školiteľ / triedny učiteľ najneskôr do 29.5.2020 a posúdi, či práca spĺňa podmienky Programu APROGEN pre postup do ďalšieho ročníka
  • školiteľ / triedny učiteľ má právo medzi 31.3 a 29.5 žiadať od žiaka opravu, dopracovanie alebo prepracovanie práce alebo jej časti
  • prípadné neschválenie práce oznámi vedeniu do 29.5.2020 a o ďalšom postupe rozhodne riaditeľka školy

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Zrušené vyučovanie do odvolania

Vážení rodičia,

Podľa nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky je vo všetkých školách a školských zarideniach na Slovensku v školskom roku 2019/2020 prerušené vyučovanie do odvolania.
Riaditeľka školy nariaďuje učiteľom, aby využili možnosti IKT a posielali školské úlohy, pracovné listy, projektové úlohy alebo iné zadania či výučbové materiály k svojim predmetom žiakom, prípadne ich rodičom a prešli tak do módu dištančného vzdelávania.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Skrátené vyučovanie na gymnáziu 13.-14.2.2020

Na základe stúpajúcej chorobnosti a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave bude vo štvrtok a piatok (13. a 14. 2. 2020) skrátené vyučovanie. Vyučovať sa bude od 0-tej hodiny po 5-tu vyučovaciu hodinu.

Vyučovanie sa skončí 12.30h, 6. hodina, krúžky a popoludňajšie aktivity sa rušia a na základe odporúčania sa nebude cvičiť na hodinách TSV.
Po jarných prázdninách sa učí podľa platného rozvrhu

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Skrátené vyučovanie v utorok 21.11.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky bude v utorok 15.10.2019 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:20h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je štvrťročná klasifikačná porada na gymnáziu.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka