logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

Oznam o organizácii záveru šk.roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľte mi oznámiť vám, že na základe usmernení Ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania, na základe Vašej spätnej väzby, dobrovoľnosti návratu žiakov do školy a informácie zo školských jedální, nedokáže škola zabezpečiť návrat žiakov do školy od 22.6.2020. Na základe vyššie uvedeného a odporúčania zriaďovateľa školy BSK som rozhodla, že žiaci v termíne od 22.6. do 26.6. budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Návrat do školy bude dňa 29.6. v pondelok od 9:00 do 12:00h. Žiaci odovzdajú staré a prevezmú nové učebnice. V utorok 30.6. prídu žiaci o 9:00 h do školy, kde im počas komunít s triednymi učiteľmi budú odovzdané koncoročné vysvedčenia.

S pozdravom
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Prihláška na inú strednú školu

Vážení rodičia,
v prípade, že máte záujem, aby Vaše dieťa prestúpilo na inú strednú školu, prosíme Vás, aby ste si stiahli, vytlačili a vyplnili prihlášku

- prihláška na SŠ – PDF

Pri vypĺňaní postupujte podľa pokynov, uvedených v tom istom dokumente pod prihláškou a v prípade, že neviete niektoré časti vyplniť, kontaktujte zástupcu riaditeľky školy PaedDr. Jozefa Cimru (jcimra(zavinac)spmndag [dot] sk). Kód školy z registra škôl je 031 787 088.
Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je potrebné prihlášku overiť a potvrdiť našou školou, stačí podpis zákonného zástupcu (rodiča).

Upozorňujeme, že táto prihláška neslúži pre prijímací proces na ŠpMNDaG.

ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Organizácia vyučovania, hodnotenie a klasifikácia od 1.5.2020

Na základe výsledkov porady vedenia školy z dňa 27.4.2020 Vám oznamujeme, že sa od 1.5.2020 mení a upresňuje organizácia vyučovania a systém hodnotenia, klasifikácie a dochádzky na ŠpMNDaG.

kompletné usmernenie si môžete stiahnuť v PDF

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Usmernenie k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prerušenie vyučovania na školách do odvolania, vydáva riaditeľka školy nasledovné usmernenie k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ:

  • v tomto školskom roku ústne obhajoby ročníkových, projektových prác a SOČ nebudú
  • každý žiak je povinný odovzdať prácu v riadnom termíne do 31.3.2020 elektronicky svojmu školiteľovi, resp. pri ročníkových prácach triednemu učiteľovi
  • v prípade, že žiak prácu neodovzdá v termíne, je povinný požiadať elektronicky pani riaditeľku o predĺženie termínu odovzdania s odôvodnením, prečo prácu neodovzdal v riadnom termíne
  • hodnotenie práce vypracuje školiteľ / triedny učiteľ najneskôr do 29.5.2020 a posúdi, či práca spĺňa podmienky Programu APROGEN pre postup do ďalšieho ročníka
  • školiteľ / triedny učiteľ má právo medzi 31.3 a 29.5 žiadať od žiaka opravu, dopracovanie alebo prepracovanie práce alebo jej časti
  • prípadné neschválenie práce oznámi vedeniu do 29.5.2020 a o ďalšom postupe rozhodne riaditeľka školy

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Zrušené vyučovanie do odvolania

Vážení rodičia,

Podľa nariadenia krízového štábu Slovenskej republiky je vo všetkých školách a školských zarideniach na Slovensku v školskom roku 2019/2020 prerušené vyučovanie do odvolania.
Riaditeľka školy nariaďuje učiteľom, aby využili možnosti IKT a posielali školské úlohy, pracovné listy, projektové úlohy alebo iné zadania či výučbové materiály k svojim predmetom žiakom, prípadne ich rodičom a prešli tak do módu dištančného vzdelávania.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Skrátené vyučovanie na gymnáziu 13.-14.2.2020

Na základe stúpajúcej chorobnosti a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave bude vo štvrtok a piatok (13. a 14. 2. 2020) skrátené vyučovanie. Vyučovať sa bude od 0-tej hodiny po 5-tu vyučovaciu hodinu.

Vyučovanie sa skončí 12.30h, 6. hodina, krúžky a popoludňajšie aktivity sa rušia a na základe odporúčania sa nebude cvičiť na hodinách TSV.
Po jarných prázdninách sa učí podľa platného rozvrhu

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Skrátené vyučovanie v utorok 21.11.2019

Na základe rozhodnutia pani riaditeľky bude v utorok 15.10.2019 skrátené vyučovanie tak, že nultá vyučovacia hodina sa bude učiť celá a 1.-6. vyučovacia hodina budú skrátené na 35 minút. Vyučovanie bude končiť 12:20h a popoludňajšie aktivity odpadajú.
Dôvodom je štvrťročná klasifikačná porada na gymnáziu.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka