logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úvod

Vitajte na stránkach Školy pre Mimoriadne Nadané Deti. Delíme sa na základnú školu a gymnázium, takže ponúkame pre nadané deti kompletný vzdelávací plán.

Prečo dať dieťa k nám? Prečítajte si, prečo nadané deti potrebujú špeciálne vzdelávanie, aké úspechy dosiahli naši žiaci v rôznych súťažiach, a aké krúžky a aktivity naša škola ponúka.

Ak už na škole študujete, môže sa vám hodiť rozvrh, on-line žiacka knižka, konzultačné hodiny učiteľov alebo harmonogram školského roka.

V rebríčku INEKO ŠpMNDaG absolútne najlepšia

V hodnotení škôl INEKO za školský rok 2021/2022 sa naša škola umiestina na prvom mieste zo všetkých škôl na Slovensku. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom a našim podporovateľom.

https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2022&ts=Gym,Kon,SO%C5%A0,%C5%A0G,%C5%...

Skrátené vyučovanie 26.1.2023

Vážení rodičia a žiaci,

dňa 26.1.2023 bude skrátené vyučovanie na gymnáziu z dôvodu konania polročnej klasifikačnej porady. Vyučovanie bude skrátené nasledovne:

0. hodina – celá od 7:30 – 8:10 h
1. hodina od 8:15 – 8:50 h
2. hodina od 9:00 – 9:35 h
3. hodina od 9:45 – 10:20 h
4. hodina od 10:35 – 11:10 h
5. hodina od 11:20 – 11:55 h
6. hodina od 12:05 – 12:40 h.

Popoludňajšie aktivity vrátane krúžkov sa konať nebudú.

Ďakujeme za porozumenie

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2023/24

Kritériá prijímania žiaka na ŠpMNDaG

V zmysle znenia Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sú intelektovo nadané deti označené ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, od čoho sa odvíjajú všetky výbery a postupy na ďalšie úrovne vzdelávania. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov do osemročného gymnázia podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania. Žiaci sú prijímaní do gymnázia na základe výsledkov psychologického vyšetrenia v Centre poradenstva a prevencie (ďalej len CPP) alebo inej poradni, zaradenej v sieti psychologických centier, po splnení medzinárodne platného kritéria úrovne intelektového nadania. Zároveň musia všetci žiaci absolvovať prijímaciu skúšku na zistenie celkovej vedomostnej úrovne.

Prijímacej skúšky do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí úspešne ukončili 5. ročník v ŠpMNDaG alebo na inej základnej škole po splnení kritérií psychologickej diagnostiky v CPP. Bez správy psychologickej diagnostiky nie je možné žiaka zaradiť do prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva elektronicky do 20.3.2023 prostredníctvom systému EduPage na tomto linku: https://smnd.edupage.org/register/

Prijímacia skúška sa skladá z troch modulov:
1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (45 minút),
2. modul: matematika : (45 minút),
3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, biológia, geografia (45 minút).

Do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG môže byť zaradený len žiak, ktorý dosahuje požadovanú intelektovú úroveň nadania a úspešne vykonal prijímaciu skúšku s úspešnosťou minimálne 75% v každom testovacom module. Žiaci sú zaraďovaní do výberu v poradí od najvyššieho dosiahnutého skóre.

Neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky ráno do 07.45 h. Takémuto žiakovi riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom termíne.

O prijatí, resp. neprijatí do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG vydáva riaditeľka školy písomné rozhodnutie, ktoré bude doručované poštou, osobne do vlastných rúk alebo cez EduPage školy.

Termíny prijímacích skúšok

pre školský rok 2023/2024: PDF
pre školský rok 2024/2025: PDF

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2023/24

Vážení záujemcovia o štúdium,

dávame do Vašej pozornosti krítériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG pre školský rok 2023/24.
Celé znenie nájdete na titulnej stránke v pravom menu alebo na tomto linku: https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

CTM Online pre motivovaných žiakov

Milí rodičia, milí študenti,

————————————————————————————————-
Aktuálne máme otvorené prihlášky do obdobia Late Fall so začiatkom
štúdia v prvom novembrovom týždni.

Registrácia do programu CTM Online otvorené do 21. októbra.

Do 21. októbra sa k nám môžu hlásiť študenti a vybrať si niektorý z
kurzov CTM Online. Kurzy sú pre všetkých, ktorí chcú robiť niečo navyše
alebo napríklad pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na zloženie
medzinárodnej skúšky. Za zmienku v našej ponuke stoja obľúbené kurzy z
oblasti IT a programovania, mikrobiológie, psychológie, human geography,
či ekológie. Veríme, že si v našom katalógu vyberie skutočne každý
študent podľa svojho záujmu o odbor a chuti vzdelávať sa navyše v
angličtine s individuálnou podporou inštruktora.

Pre študentov, ktorí uvažujú o zložení AP skúšky nielen v rámci
maturitnej skúšky, máme v ponuke prípravné kurzy, vďaka ktorým budú
perfektne pripravení.

Katalóg kurzov a všetky ďalšie informácie nájdete na webe
www.ctm-academy.cz/online.
————————————————————————————————-

píšem vám so správou o možnosti registrácií do jesenného semestra CTM
Online pre motivovaných žiakov. Do 16. septembra sa k nám môžu hlásiť
študenti a vybrať si niektorý z našich kurzov. Aj keď online výučby bolo
za poslednú dobu naozaj veľa, sú študenti, ktorí sa v tejto forme
vzdelávania našli a budú v nej radi pokračovať. Tento rok máme v ponuke
množstvo kurzov z oblasti IT a programovania, mikrobiológie,
psychológie, human geography, či ekológie. Veríme, že si v katalógu
kurzov vyberie skutočne každý študent podľa svojho záujmu o odbor a
chuti vzdelávať sa v angličtine s individuálnou podporou inštruktora.

Štipendiá pre slovenských študentov

Štipendiá pre slovenských študentov sú poskytované zo štipendijného
fondu podporeného slovenskými darcami. Konkrétne pre toto registračné
obdobie sú pravidlá štipendií nasledujúce:

študenti, ktorí sa registrujú na AP kurzy a uhradia v termíne
registračný poplatok a plné kurzovné, dostanú štipendium 200 Eur
študenti, ktorí sa registrujú na iné ako AP kurzy a uhradia v termíne
registračný poplatok a plné kurzovné, dostanú štipendium 100 Eur
Rozhodujúci pre udelenie štipendia je dátum registrácie na kurz a úhrada
registračných poplatkov a kurzovného (zníženého kurzovného).

Viac o štipendiách>>
Kurzy CTM Online sú zaradené do Sprievodcu školským rokom 2022_23

Centrum pre talentovanú mládež (CTM) ponúka študijné programy pre
talentovaných žiakov na Slovensku vo veku 11 – 18 rokov, z viac ako 100
predmetov. Online kurzy v anglickom jazyku sú vedené skúsenými
vyučujúcimi. Prípravné kurzy na Advanced Placement (AP) skúšky sú
vstupenkou na prestížne univerzity vo svete, predovšetkým v USA.

Informácie o zdrojoch poznania
Informácie o programe (v slovenskom jazyku), v anglickom jazyku
CTM na sociálnych médiach
Sprievodca školským rokom>>

Z akých kurzov môžu študenti napríklad vyberať?

Anatómia a Physiology Honors Online
Fascinating World of Microbes – The Kingdom of Bacteria
AP Calculus AB a AP Calculus BC
Maths Online for 6th to 8th Graders
Probability and Statistics Honors Online
Computer and Network Security Fundamentals
AP Biológy
Procedural Programming Online
AP Computer Science Principles a AP Computer Science A
AP Macroeconomics and Microeconomics Online
Introduction to Film Studies Online
AP Psychológmi
Creative Writing – Online Literary Lab
U.S. Government & Politics Online
a rady ďalších kurzov
Pozrieť si katalóg kurzov CTM Online

Medzinárodný diplom AP Capstone a nový kurz AP Seminar

Veľkou príležitosťou pre študentov je nový kurz AP Seminar, ktorý patrí
do akademického diplomovaného programu americkej College Board s názvom
AP Capstone. CTM bolo ako virtuálna škola do programu AP Capstone
prijaté av celej šírke ho môže od tohto roku ponúknuť študentom.
Absolvovanie celého programu sa rovná medzinárodnej maturite (IB), avšak
kurz AP Seminar je možné študovať aj zvlášť.

AP Seminar je revolučný v tom, že študentov pripraví na akademické
prostredie. Študenti v ňom skúmajú rôzne oblasti, aktuálne témy,
posudzujú ich z viacerých perspektív, zhromažďujú a analyzujú informácie
z rôznych zdrojov, učia sa argumentovať. Pracujú samostatne aj v tíme –
pripravujú individuálne výskumné správy a tímové multimediálne
prezentácie. Študenti si cibria kritické myslenie a prácu s
informáciami, čo si univerzity veľmi cenia a veríme, že takýchto
študentov si budete ceniť aj Vy.

AP skúšky tento rok budeme v Českej republike testovať ako možnosť profilovej časti maturitnej skúšky, zároveň AP skúšky uznávajú aj niektoré české univerzity v rámci prijímacieho konania, napríklad lekárska fakulta MU v Brne, Inštitút ekonomických štúdií, Fakulta sociálnych vied a Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Prahe . Zoznam všetkých univerzít, ktoré AP skúšky uznávajú pri prijímacom konaní nájdete tu>>

Budeme vám veľmi vďační, pokiaľ informáciu o možnosti štúdia u CTM
rozšírite aj medzi svojich študentov.

Radi by sme Vám o všetkých možnostiach online štúdia povedali viac,
pokiaľ Vás láka čokoľvek z našej ponuky, obráťte sa na nás na e-maile
info(zavinac)ctm-academy [dot] org.

A ešte raz ďakujeme za zdieľanie informácií o registráciách Vašim
študentom. Kvalitné vzdelanie a pevné základy nielen angličtiny, ale aj
študijných zručností a kritického myslenia, sú cieľom Vás aj nás.

Prajeme z CTM pokojné dni

Andrea Pindúrova
koordinátorka

Šachový krúžok - informácie

Dobrý deň milí rodičia,

medzinárodná šachová akadémia Interchess otvára v školskom roku 2022/23 šachové krúžky na ŠPMNDaG pre žiakov 5 ročníka, Prímy a Sekundy.
Bližšie informácie o termíne krúžkov získate v priloženom letáku. Prihlásiť sa môžete pomocou prihlasovacieho formulára priamo v letáku LETAK.DOCX, alebo cez online formulár tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU65YhHrIXtSYgkCZm72vNG2sQon95...

PaedDr. Rudolf Benci – tréner
rudo [dot] benci(zavinac)gmail [dot] com, +421903532719

27.6.2022 klasifikačná porada a skrátené vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

v pondelok 27.6.2022 je z dôvodu klasifikačnej porady skrátené vyučovanie a popoludňajšia výučba aj krúžky odpadajú.

Zvonenie počas skráteného vyučovania
0. hodina – celá od 7:30 – 8:10 h
1. hodina od 8:15 – 8:50 h
2. hodina od 9:00 – 9:35 h
3. hodina od 9:45 – 10:20 h
4. hodina od 10:35 – 11:10 h
5. hodina od 11:20 – 11:55 h
6. hodina od 12:05 – 12:40 h

Ďakujeme za porozumenie

PaedDr. Jozef Doddy Cimra
zástupca riaditeľky

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že veľkonočné prázdniny sú od štvrtka 14. 4. 2022 do utorka 19. 4. 2022. Nástup žiakov do školy po prázdninách je v stredu 20. apríla 2022.

Prajeme príjemné veľkonočné prázdniny

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2022/23

Vážení rodičia, záujemci o štúdium,

podmienky a termíny prijímacieho konania do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2022/23 sú uverejnené na tomto linku: https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium.
Prosíme Vás, prečitajte si pozorne text podstránky a v prípade záujmu postupujte podľa pokynov.

Ďakujeme za porozumenie,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

4. ročník AproMUN pod záštitou MZVEZ bol úspešný

4.ročník modelového zasadnutia Spojených národov – AproMUN, organizovaný ŠpMNDaG v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, sa konal v dňoch 25.-27.október 2021, v rámci Týždňa OSN na Slovensku a pri príležitosti 30.výročia úmrtia Jána Papánka, diplomata a stáleho predstaviteľa ČSR pri OSN.

Zasadnutie AproMUN otvoril zástupca RŠ ŠpMNDaG PhDr. Milan Bujňák. Po ňom nasledovalo vystúpenie generálneho riaditeľa MZVaEZ SR, pána Juraja Podhorského a štátnej tajomníčky ministerstva, pani Ingrid Brockovej. Kľúčovou témou Otváracieho ceremoniálu ako aj celého zasadnutia bola problematika klimatickej zmeny a nadchádzajúca konferencia COP 26 v Glasgowe.

Organizačný tím AproMUN sa stretol s poradcami pani prezidentky Zuzany Čaputovej v Kancelárii prezidenta SR v utorok 26.10.21.

Záverečný ceremoniál, po prijatí rezolúcii Výborov Valným zhromaždením, ukončila debata s Eduardom Kukanom a bývalým delegátom pri OSN Dominikom Porvažníkom, ktorí spomínali na zastúpenie Slovenskej republiky pri OSN po rozpade Československa a porovnávali agendu OSN v minulosti a súčasnosti. Odpovedali na otázky, či je fungovanie OSN efektívne v riešeniach aktuálnych, nielen klimatických problémov (nerešpektovanie autorít, individualizmus, konzumný život a pod.).

Modelové zasadnutie sa konalo v režime OTP a limit účastníkov AproMUN bol 50.

Organizačný tím AproMUN tvorili žiaci oktávy, septimy a sexty: Matúš Molčan – vo funkcii generálneho tajomníka, Peter Čapkovič, Matej Sova, Adam Msolly, Zuzana Hladká, Alžbeta Špirková, Viktor Vaškanin.

Zodpovedným pedagogickým zamestnancom bola Mgr. Mária Valentová.Účastníkmi modelového zasadnutia boli študenti nižšie uvedených škôl:

 • Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava,
 • Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava,
 • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava,
 • Gymnázium Antona Bernoláka, Senec,
 • Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava,
 • Súkromné slovanské gymnázium, Bratislava,
 • Gymnázium bilingválne, Žilina,
 • Evanjelické bilingválne gymnázium, Martin,
 • Právnická fakulta UK, Bratislava,
 • Gymnázium M.R.Štefánika, Šamorín,
 • Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava,
 • LEAF Academy, Bratislava.

Účastníci zasadali vo: • Výbore spojených národov pre klimatickú zmenu – Ciele konferencie COP 26, • Ekonomický a sociálny výbor – Energetická transformácia v rozvinutých krajinách (problematika uhoľných baní a ich zatváranie), • Bezpečnostná rada – Riešenie krízy v Náhornom Karabachu.

Fotografie z podujatia