logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

dňa 2.9.2020 sa začína školský rok 2020/2021 na gymnáziu ŠpMNDaG s nasledovným programom:

09:30h – príchod žiakov príma – oktáva (osemročné gymnázium) do tried
10:00h – príchod piatakov do zasadačky na prvom poschodí
12.30h – ukončenie úvodného školského dňa

Každý žiak po príchode do budovy školy predloží poverenému zamestnancovi školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti, ktorý následne odovzdá triednemu učiteľovi v triede. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
Rodičia žiakov piatych ročníkov dostanú detailný manuál o spôsobe organizácie vyučovania na gymnáziu prostredníctvom triednych učiteliek mailom.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy