logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prihláška na kontinuálne vzdelávanie

Názov vzdelávacieho programu Inovačné vzdelávanie pre učiteľov intelektovo nadaných žiakov nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania
Druh kontinuálneho vzdelávania Inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania Kombinovaná – 110 hodín – 80 prezenčná, 30 dištančná
Názov kategórie učiteľ
Názov podkategórie učiteľ nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania
Kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou a druhou atestáciou
Vyučovací predmet (alebo vzdelávacie oblasti) Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť
Navrhovaný počet kreditov 25 kreditov (22 kreditov za rozsah vzdelávania – 110 hodín, 3 kredity za ukončenie vzdelávania záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou komisiou)
Hlavný cieľ Cieľom inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov je zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti – učiteľ intelektovo nadaných žiakov nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania
Špecifické ciele Absolvent inovačného vzdelávania získa nasledovné profesijné kompetencie:
1. Akceptuje špecifické výchovno-vzdelávacie potreby intelektovo nadaného žiaka
2. Rešpektuje  odlišnosti vo výkonovej i osobnostnej oblasti
3. Získava špecifické zručnosti vo vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov
4. Ovláda obsah nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania nadaného žiaka
5. Orientuje sa v platnej legislatíve MŠVVaŠ SR, ŠPÚ a VÚDPaP týkajúcej sa vzdelávania intelektovo nadaných žiakov
Návrh obsahu Prednášky budú realizované v 3 moduloch s nasledovným tematickým zameraním:

Modul 1: Prezentácia Programu APROGEN ako jedinečného programu vzdelávania intelektovo nadaných žiakov: 40 hodín
1. Psychologické aspekty alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných žiakov
2. Osobnosť nadaného jedinca
3. Špecifiká vývinu nadaných
4. Psychologické formy a metódy práce s nadanými v škole

Modul 2: Špecifiká tvorby školských vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov: 30 hodín
1. Štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program pre intelektovo nadaných žiakov ISCED 2 a 3
2. Učebný plán nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania intelektovo nadaných žiakov
3. Systém kontroly a hodnotenia intelektovo nadaných žiakov
4. Tvorba tematických výchovno-vzdelávacích plánov, prierezové témy a ich spôsob zaradenia do výučby
5. Profil absolventa nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania intelektovo nadaných žiakov

Modul 3: Špecifické metódy pri vzdelávaní intelektovo nadaných žiakov: 40 hodín
Základné princípy výučby predmetov s kreatívnou a inovačnou zložkou
a) v humanitnej oblasti
b) v prírodovednej oblasti
Prvý a druhý modul sú viac teoretické, tretí modul je zameraný viac na praktické vzdelávanie a náčuvy.
Profil absolventa Absolvent inovačného vzdelávania pre učiteľov intelektovo nadaných žiakov nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania má podľa § 43 ods.2 písm. l zákona č. 317/20009 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z. osvojené:
- sociálne a komunikačné spôsobilosti pri vzdelávaní intelektovo nadaného žiaka
- spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
- spôsobilosti riešiť problémy vyplývajúce zo špecifických výchovno-vzdelávacie potrieb intelektovo nadaného žiaka
- osobné a sociálne spôsobilosti súvisiace s prípadnými problémovými prejavmi nadaného žiaka, jeho vývinovými poruchami a poruchami učenia
Návrh rozsahu Prezenčne 80
Dištančne 30
SPOLU 110 hodín
Inovačné vzdelávanie – 110 hodín z toho:
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov intelektovo nadaných žiakov nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania bude v trvaní 12 mesiacov a bude sa realizovať v rozpätí každé 3 mesiace formou 2 – 3 dňových stretnutí v piatok(10h) – sobotu (10h), príp. v piatok, sobotu a nedeľu (4h).
Ukážkové hodiny – prax sa bude konať vždy v piatok doobeda v triedach Gymnázia na Skalickej ceste č.1 v Bratislave Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava 831 02 (v skratke ŠpMNDaG).
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu Inovačné vzdelávanie pre učiteľov intelektovo nadaných žiakov nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávaní sa ukončuje podľa § 37 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.:
1. záverečnou prezentáciou
2. pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou
3. absolvovaním 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania
Pre účastníkov vzdelávacieho programu, ktorí ukončujú podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z. platí: pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec s minimálne tromi rokmi odbornej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, výkonom jeho odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním. Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania.
Predpokladaný termín začatia vzdelávania 1. 12. 2012
Garant Garant vzdelávacieho programu Inovačné vzdelávanie pre učiteľov intelektovo nadaných žiakov nižšieho stredného vzdelávania a úplného stredného všeobecného vzdelávania je:
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.,
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium,Teplická 7, 831 02 Bratislava 3
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., je autorkou Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti, ktorý bol schválený MŠ SR v máji roku 1993. Jeho pokusné overovanie sa realizovalo od 1.9.1993 do 30.6.2007. Po ukončení overovania bol Projekt odprezentovaný a obhájený ako autorský program – Program APROGEN dňa 22.5. 2007 na odborno-metodickom seminári za prítomnosti zástupcov troch gestorských pracovísk a to: ŠPÚ, PdF UK Bratislava, VÚDPaP a zástupcov Ministerstva školstva ako i zástupcov eurokomisára pre vzdelávanie v Rade Európy Jána Figeľa, a zároveň i za prítomnosti ďalších odborníkov, riaditeľov škôl, pedagógov, psychológov a rodičov.
Finančné, materiálne zabezpečenie: Finančné, materiálne zabezpečenie:
Náklady spojené so vzdelávaním budú hradené z finančných prostriedkov daných škôl a zamestnancov vo výške 150€. Pre pedagogických zamestnancov, ktorí získali sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej činnosti rovnaké profesijné kompetencie ako absolventi príslušného programu kontinuálneho vzdelávania, platia na overenie profesijných kompetencií rovnaké požiadavky ako pre ostatných účastníkov programu kontinuálneho vzdelávania, ale poplatok je nižší, lebo nevyužívajú prostriedky na materiálne a technické zabezpečenie. Stravovanie a cestovné si hradia účastníci sami.

Priestory: výučba bude prebiehať v priestoroch ŠpMNDaG, Teplická 7, v Bratislave.

Materiálne zabezpečenie: originálne učebnice vytvorené učiteľmi ŠpMNDaG a pedagógmi vzdelávajúcimi intelektovo nadané deti a materiály vytvárané priamo počas vzdelávania.

Technické a informačné zabezpečenie:
Učebné pomôcky, školské počítače, dataprojektor, interaktívna tabuľa, spotrebný materiál poskytuje Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava.

V prípade záujmu o inovačné vzdelávanie vyplňte, prosím, nasledujúcu elektornickú prihlášku:

Osobné údaje
Trvalý pobyt