logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Usmernenie k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prerušenie vyučovania na školách do odvolania, vydáva riaditeľka školy nasledovné usmernenie k ročníkovým, projektovým prácam a SOČ:

  • v tomto školskom roku ústne obhajoby ročníkových, projektových prác a SOČ nebudú
  • každý žiak je povinný odovzdať prácu v riadnom termíne do 31.3.2020 elektronicky svojmu školiteľovi, resp. pri ročníkových prácach triednemu učiteľovi
  • v prípade, že žiak prácu neodovzdá v termíne, je povinný požiadať elektronicky pani riaditeľku o predĺženie termínu odovzdania s odôvodnením, prečo prácu neodovzdal v riadnom termíne
  • hodnotenie práce vypracuje školiteľ / triedny učiteľ najneskôr do 29.5.2020 a posúdi, či práca spĺňa podmienky Programu APROGEN pre postup do ďalšieho ročníka
  • školiteľ / triedny učiteľ má právo medzi 31.3 a 29.5 žiadať od žiaka opravu, dopracovanie alebo prepracovanie práce alebo jej časti
  • prípadné neschválenie práce oznámi vedeniu do 29.5.2020 a o ďalšom postupe rozhodne riaditeľka školy

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka