logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Rámcový učebný plán ISCED1, ISCED2 a ISCED3a na ŠpMNDaG v šk. roku 2017/18, ŠVP a ŠkVP a zoznam voliteľných predmetov

Rámcový učebný plána na ŠpMNDaG pozostáva z ISCED1 (primárne vzdelávanie) a ISCED2 / ISCED3a (nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie)

Staršie dokumenty: