logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Kritériá prijatia žiakov do 1. (príma) a 5. (kvinta) ročníka osemročného Gymnázia ŠpMNDaG

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania. V zmysle znenia Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sú intelektovo nadané deti označené ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, od čoho sa odvíjajú všetky výbery a postupy na ďalšie úrovne vzdelávania. Žiaci sú prijímaní do Gymnázia na základe výsledkov psychologického vyšetrenia a po splnení požadovanej úrovne intelektového nadania. Zároveň všetci žiaci musia absolvovať interné vedomostné postupové testy na zistenie celkovej vedomostnej poznatkovej úrovne.

Interné vedomostné postupové testy pre piatakov sa skladajú z troch modulov:

1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (45 minút)
2. modul: matematika : (45 minút)
3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, biológia, geografia (45 minút)

Interné vedomostné postupové testy pre žiakov kvárt a žiakov 9. ročníkov základnej školy sa skladajú z troch modulov:

1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (75 minút)
2. modul: matematika : (75 minút)
3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, občianska náuka, biológia, geografia, chémia, fyzika (75 minút)

Postup na Gymnázium sa týka žiakov, ktorí navštevujú ŠpMNDaG a ukončili úspešne 5. ročník, resp. kvartu v ŠpMNDaG. Do nášho vzdelávacieho Programu APROGEN môžu byť zaradení aj externí uchádzači po splnení kritérií psychologickej diagnostiky v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie a úspešnom vykonaní interných postupových testov. Na ŠpMNDaG je dôležitou podmienkou postupu na Gymnázium výborný prospech dosahovaný v škole v priemere do 2,0 a zároveň minimálne 75% úspešnosť každého testovacieho modulu.

Externí uchádzači požiadajú o možnosť vykonania interných vedomostných postupových testov mailom na mailovú adresu gymnazium(zavinac)spmndag [dot] sk.

Neúčasť na prijímacej skúške

Prípadnú neúčasť na postupových testoch zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky ráno do 07.45 h. Takýmto žiakom riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom termíne.

Oznámenie o postúpení či nepostúpení do vyššieho ročníka bude poslané rodičom mailom.