logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturity - školský rok 2007/08

Písomná časť sa konala od 11.3.2008 do 14.3.2008.
Žiaci preukázali veľmi dobrú vedomostnú úroveň.

Externá časť – ŠpMNDaG: slovenský jazyk a literatúra – 89,1 % – úroveň A, slovenský jazyk a literatúra – 73,4% – úroveň B, anglický jazyk – 82,9 % – úroveň A, anglický jazyk – 83,1 % – úroveň B, matematika 77,8 % – úroveň A,

Externá časť – Celoslovenský priemer: slovenský jazyk a literatúra – 71,3 % – úroveň A, slovenský jazyk a literatúra – 60,3 % – úroveň B, anglický jazyk – 70,5 % – úroveň A, anglický jazyk – 61,9 % – úroveň B, matematika 60,2 % – úroveň A,

Externá časť – Slovenské gymnáziá: slovenský jazyk a literatúra – 72,6 % – úroveň A, slovenský jazyk a literatúra – 72,0 % – úroveň B, anglický jazyk – 71,6 % – úroveň A, anglický jazyk – 71,9 % – úroveň B, matematika 61,8 % – úroveň A,

PFIČ – ŠpMNDaG: slovenský jazyk a literatúra – 89,3 % – úroveň A, slovenský jazyk a literatúra – 84,6% – úroveň B, anglický jazyk – 92,5 % – úroveň A, anglický jazyk – 65,0 % – úroveň B

Ústna časť sa konala od 26.5.2008 do 27.5.2008.
Naši maturanti preukázali, že vedia nielen vedomosti memorovať, ale aj tvorivo, samostatne rozmýšľať, hľadať súvislosti, zdôvodňovať, vyvodzovať závery a taktiež komunikovať, prezentovať na dobrej argumentačnej úrovni svoj názor.
Priemery z jednotlivých predmetov – ŠpMNDaG:
slovenský jazyk a literatúra – 1,25, anglický jazyk – 1,87, matematika – 1,00, informatika – 1,00, biológia – 1,00, chémia – 1,00, náuka o spoločnosti – 1,33, fyzika – 1,00, dejepis – 2,00, základy športovej prípravy – 1,00.

Celkový priemer školy je 1,34.
Väčšina našich maturantov je už prijatá na viaceré vysoké školy, tešíme sa spolu s nimi a gratulujeme im.