logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Informácie o maturitnej skúške pre šk. rok 2010/2011

Naši drahí študenti a rodičia,

prinášame vám aktuálne informácie ohľadom maturít 2011. Dúfame, že tu nájdete všetko, čo budete potrebovať pre úspešný krok k dospelosti, ktorým úspešné zloženie maturitnej skúšky iste je. Veľa šťastia vám želáme!

Externá písomná maturita – termíny maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v predmetoch:

 • 15. marca 2011 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
 • 16. marca 2011 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
 • 17. marca 2011 (štvrtok) – v predmete matematika,
 • 18. marca 2011 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v jednotlivých školách zodpovedajú riaditelia škôl. Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.*
Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2010/2011 v dňoch 14.–19. apríla 2011 v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín.

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

 • Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboruv strednej do 30. septembra 2010 písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.
 • Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. Októbra 2010; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. Januára 2011.

 

Časový harmonogram ústnych skúšok

Obdobie ústnych skúšok bude upresnené neskôr.

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY

Externá forma maturitnej skúšky

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

 • Slovenský jazyk a literatúra – 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)
 • Matematika - 120 minútový test – (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede). 
 • Anglický jazyk /Nemecký jazyk/... – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Písomná forma internej časti MS – slohová práca

 • Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
 • Anglický jazyk – 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)
 • Nemecký jazyk – 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)

01. marec 2011 (utorok) je posledný termín pre uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú
skúšku z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie najneskôr do 1. marca.

Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

 • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Fyzika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Náuka o spoločnosti – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Hodnotenie na maturitách

Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

Kedy zmaturujete?

Zo SJ a L, AJ, NJ
(teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti) alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Z matematiky
(predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (bez ohľadu na hodnotenie externej časti) alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Z ostatných predmetov
ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Linky

http://www.nucem.sk/sk/maturita
http://www.statpedu.sk/sk/spu
http://zmaturuj.zones.sk/maturita/
http://www.facebook.com/maturita2011
http://www.maturita-online.sk/
http://www.minedu.sk

Legislatíva

Organizáciu maturitných skúšok upravuje Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 z 23. júla 2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a VYHLÁŠKA MŠ SR č. 269/2009 Z. z. z 15. júna 2009,. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva … 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka …

Stretnutie so  študentami oktáv sa uskutoční v septembri 2010. Budeme vás pribežne informovať.

Vysokoškolské štúdium

Radi vám poradia naši školskí psychológovia Atilla Balog a Erika Stiefelová

Linka na tlačivá

http://www.minedu.sk/index.php?rootId=527

Katalóg cieľových požiadaviek

http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=974.html

Úradné preklady

Treba preložiť certifikát, ak má byť uznaný ako náhrada maturity z cudzieho jazyka

Angličtina
Nemčina
Ruština

a priložiť žiadosť, ktorú nájdete tu.

Prihláška na VŠ

Vzor vyplnenej prihlášky na VŠ pre ŠpMNDaG
Bude aktualizované v priebehu šk.r.2010/2011

Za maturitný tím našej školy spracovala Draha Vargová, maturitný koordinátor