logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Informácie o maturitnej skúške pre šk. rok 2020/2021

Na tejto stránke budeme aktualizovať informácie ohľadom maturít 2020/21.

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

 • Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboruv strednej do 30. septembra 2020 písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.
 • Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. Októbra 2020; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. Januára 2021.

 

Časový harmonogram maturitnej skúšky

bude upresnené neskôr.

FORMY MATURITNEJ SKÚŠKY

Externá forma maturitnej skúšky

Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

 • Slovenský jazyk a literatúra – 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou)
 • Matematika - 120 minútový test – (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede). 
 • Anglický jazyk /Nemecký jazyk/... – 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti – čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

Písomná forma internej časti MS – slohová práca

 • Slovenský jazyk a literatúra – 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
 • Anglický jazyk – 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)
 • Nemecký jazyk – 60 minútový test (1 úloha s dlhou odpoveďou)

Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú
skúšku z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej šk=u%sky najneskôr do 1. marca.

Ústna forma internej časti MS

Tvorí ju ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná.

časová dotácia ústnej odpovede:

 • Anglický jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Biológia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Dejepis – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Fyzika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Geografia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Chémia – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Informatika – 30 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Matematika – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Náuka o spoločnosti – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Nemecký jazyk – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď.
 • Slovenský jazyk a literatúra – 20 min. príprava, 20 min. odpoveď

Hodnotenie na maturitách

Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Ak žiak neuspel z dobrovoľného predmetu, nemá to vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a výsledok sa ani neuvádza na maturitnom vysvedčení.

Kedy zmaturujete?

Zo SJ a L, AJ, NJ
(teda predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (bez ohľadu na hodnotenie písomnej formy internej časti a externej časti) alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti získate viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Z matematiky
(predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti), ak hodnotenie z ústnej formy internej časti MŠ:

 • a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý (bez ohľadu na hodnotenie externej časti) alebo
 • b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti získate viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Z ostatných predmetov
ktoré nemajú externú časť ani písomnú formu internej časti, ak hodnotenie z každej formy internej časti nebude horšie ako 4 – dostatočný.

Linky

http://www.nucem.sk/sk/maturita
http://www.statpedu.sk/sk/spu
http://zmaturuj.zones.sk/maturita/
http://www.facebook.com/maturita2011
http://www.maturita-online.sk/
http://www.minedu.sk

Legislatíva

Organizáciu maturitných skúšok upravuje Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 z 23. júla 2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a VYHLÁŠKA MŠ SR č. 269/2009 Z. z. z 15. júna 2009,. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva … 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka …