logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturity 2011/2012

MATURITA 2012

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 318/2008, vyhláška 319/2008 o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky 269/2009 a vyhlášky 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška 319/2008.

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov okrem cudzích jazykov sa vykonáva na jednej úrovni.
 • Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
 • Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní sa na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2).
 • Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.
 • Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet (vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu).
 • Žiak môže požiadať o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Ak žiak požiadal o uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, môže maturovať z toho istého alebo iného cudzieho jazyka iba formou dobrovoľnej maturitnej skúšky. Môže si zvoliť úroveň B1 alebo B2.
 • Pod dobrovoľnou MS sa rozumie vykonanie iba EČ MS alebo iba internej časti MS (PFIČ aj ÚFIČ) alebo obidvoch častí MS súčasne.
 • Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je uvedený v prílohe 1 vyhlášky 269/2009 a vo vyhláške 208/2011. Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred termínom konania maturitnej skúšky.
 • Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka najneskôr do 1. marca 2012.
 • Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať úlohy na počúvanie s porozumením.
 • Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk.
 • Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk v časti Cieľové požiadavky na maturitné skúšky/Platné od šk. r. 2011/2012.
 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským maturuje okrem slovenského jazyka a literatúry a povinného cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov, pričom ako jeden voliteľný predmet (tretí) si môže zvoliť predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6. Ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia.

Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2012

 • 13. marec 2012 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • 14. marec 2012 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
 • 15. marec 2012 (štvrtok) – matematika
 • 16. marec 2012 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 17. – 20. apríla 2012.

Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

link: http://www.nucem.sk/sk/maturita

Prihláška na maturitnu skúšku