logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturity 2008/09

Písomná časť sa konala od 17.3.2009 do 19.3.2009.
Žiaci preukázali veľmi dobrú vedomostnú úroveň.

Externá časť ŠpMNDaG: slovenský jazyk a literatúra – 82,1 %, anglický jazyk – 74,4 % – úroveň B2, anglický jazyk – 79,0 % – úroveň B1, nemecký jazyk – 86,7 % – úroveň B2, matematika – 64,4 %.

PFIČ – ŠpMNDaG: slovenský jazyk a literatúra – 84,3 %, anglický jazyk – 76,7 % – úroveň B2, anglický jazyk – 79,0 % – úroveň B1, nemecký jazyk – 90,0 % – úroveň B2.

Ústna časť sa konala od 18.5.2009 do 20.5.2009.

Naši maturanti preukázali, že vedia nielen vedomosti memorovať, ale aj tvorivo, samostatne rozmýšľať, hľadať súvislosti, zdôvodňovať, vyvodzovať závery a taktiež komunikovať, prezentovať na dobrej argumentačnej úrovni svoj názor.

Priemery z jednotlivých predmetov – ŠpMNDaG – povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra – 1,29, anglický jazyk – 1,15, nemecký jazyk – 1,00, matematika – 1,10, informatika – 1,00, biológia – 1,20, chémia – 1,00, náuka o spoločnosti – 1,50, fyzika – 1,00, dejepis – 1,64, geografia – 1,40, dejiny umenia – 2,00.

Priemery z jednotlivých predmetov – ŠpMNDaG – predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky: nemecký jazyk – 1,00, biológia – 1,00, náuka o spoločnosti – 1,00, fyzika – 1,00, dejepis – 1,00, dejiny umenia – 1,00.

Celkový priemer školy je 1,26. Zatiaľ najlepší zo všetkých 4 rokov!!!

Väčšina našich maturantov je už prijatá na viaceré vysoké školy, tešíme sa spolu s nimi a gratulujeme im.