logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Konzultácie je potrebné si dohodnúť s učiteľom osobne alebo mailom.

Priama pedagogická práca s deťmi –

 • je to moderná súčasť vyučovania na západoeurópskych a amerických školách, či na našich vysokých školách
 • 1-krát týždenne spolupráca s určenou skupinou, resp. skupinami nad projektmi v rámci projektového vyučovania – Projektovo-výskumné zručností, ktoré je na našej škole povinné pre absolvovanie daného ročníka od prímy po septimu
 • intenzívna spolupráca v rámci individuálneho prístupu ku žiakom, ktorí majú problémy s jednotlivými aspektmi daného predmetu
 • priestor na prácu s problémovými žiakmi – riešenie výchovných a sociálnych problémov, ktoré sú pre tieto deti charakteristické a potrebujú individuálny prístup a pomoc pri riešení bežných životných situácií
 • priestor na dobratie učiva s dlhodobo chorými žiakmi
 • saturovanie hlbšieho záujmu a poskytovanie ďalších informácií a vedomostí pre žiakov, ktorí majú o predmet širší záujem a priestor na vyučovaní im nestačí
 • priestor na odbornú komunikáciu, resp. prípravu na rozdielové skúšky so študentmi študujúcimi v zahraničí
 • priestor na odbornú komunikáciu, resp. prípravu na komisionálne skúšky so žiakmi, ktorí majú povolený individuálny učebný plán
 • príprava študentov na rôzne olympiády, súťaže, konferencie, vedecké fóra a inú reprezentačnú činnosť školy
 • spolupráca so študentmi pri mimoškolských zahraničných projektoch
 • kvalitná príprava študentov na SOČ
 • v neposlednom rade poskytujú priestor na komunikáciu s rodičmi študijných výsledkoch ich detí a ich spoluprácu so školou.