logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Maturita 2009/10

Výsledky písomných maturít 2010 na našej škole

Externá časť:

SJL 75,4%
ANJ B1 – 82,1%
ANJ B2 – 84,3%
NEJ B2- 75%
MAT 74,8%

Písomná forma internej časti:

SJL – 93,2%
ANJ B1 – 86,67%
ANJ B2 – 95,67%
NEJ B2 – 90%

Výsledky ústnych maturít 2010 na našej škole

Priemery z jednotlivých predmetov – ŠpMNDaG – povinné predmety:

slovenský jazyk a literatúra – 1,05,
anglický jazyk – 1,20,
nemecký jazyk – 1,00,
matematika – 1,25,
informatika – 1,00,
biológia – 1,00,
chémia – 1,00,
náuka o spoločnosti – 1,65,
fyzika – 1,00,
dejepis – 1,16,
geografia – 1,85.

Priemery z jednotlivých predmetov – ŠpMNDaG – predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky:

nemecký jazyk – 1,00,
anglický jazyk – 1,00,
geografia – 1,00.

Celkový priemer školy je 1,20. Zatiaľ najlepší zo všetkých 5 rokov!

Väčšina našich maturantov je už prijatá na vysoké školy, tešíme sa spolu s nimi a gratulujeme im.