logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznam o organizácii záveru šk.roka 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľte mi oznámiť vám, že na základe usmernení Ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania, na základe Vašej spätnej väzby, dobrovoľnosti návratu žiakov do školy a informácie zo školských jedální, nedokáže škola zabezpečiť návrat žiakov do školy od 22.6.2020. Na základe vyššie uvedeného a odporúčania zriaďovateľa školy BSK som rozhodla, že žiaci v termíne od 22.6. do 26.6. budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Návrat do školy bude dňa 29.6. v pondelok od 9:00 do 12:00h. Žiaci odovzdajú staré a prevezmú nové učebnice. V utorok 30.6. prídu žiaci o 9:00 h do školy, kde im počas komunít s triednymi učiteľmi budú odovzdané koncoročné vysvedčenia.

S pozdravom
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka