logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Naše prvé maturity - školský rok 2005/06

Naša škola prvýkrát vo svojej histórii organizovala maturitné skúšky a naše prvé maturity prebehli na vysokej vedomostnej, organizačnej i tvorivej úrovni. S radosťou môžeme skonštatovať, že dopadli výborne a všetci žiaci zmaturovali.

Písomná časť sa konala od 3.4.2006 do 6.4.2006.

Žiaci preukázali veľmi dobrú vedomostnú úroveň.

 • Externá časť: anglický jazyk 84,2%, nemecký jazyk 97,9%, matematika 78,3%.
 • PFIČ: slovenský jazyk a literatúra 96,8%, anglický jazyk A 91%, B 65,7%, nemecký jazyk 85% a matematika 87,5%.

Ústna časť sa konala od 29.5.2006 do 30.5.2006.

Naši prví maturanti preukázali, že vedia nielen vedomosti memorovať, ale aj tvorivo, samostatne rozmýšľať, hľadať súvislosti, zdôvodňovať, vyvodzovať závery a taktiež komunikovať, prezentovať na dobrej argumentačnej úrovni svoj názor.

Priemery z jednotlivých predmetov:

 • Slovenský jazyk a literatúra – 1,25
 • anglický jazyk – 1,50
 • nemecký jazyk – 1,50
 • matematika – 1,17
 • informatika – 1,00
 • biológia – 1,50
 • chémia – 1,33
 • geografia – 1,00
 • dejepis – 1,20
 • náuka o spoločnosti – 1,11

Celkový priemer školy je 1,27. Celkovo bolo približne 80% jednotiek, 19% dvojok a iba jedna jediná trojka.

Väčšina našich maturantov je už prijatá na viaceré vysoké školy, tešíme sa spolu s nimi a gratulujeme im.