logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prijímacie konanie do 1. ročníka 8-ročného gymnázia ŠpMNDaG 2023/24

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky uchádzačov pre školský rok 2023/2024: PDF

Kritériá prijímania žiaka na ŠpMNDaG

V zmysle znenia Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) sú intelektovo nadané deti označené ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, od čoho sa odvíjajú všetky výbery a postupy na ďalšie úrovne vzdelávania. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov do osemročného gymnázia podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania. Žiaci sú prijímaní do gymnázia na základe výsledkov psychologického vyšetrenia v Centre poradenstva a prevencie (ďalej len CPP) alebo inej poradni, zaradenej v sieti psychologických centier, po splnení medzinárodne platného kritéria úrovne intelektového nadania. Zároveň musia všetci žiaci absolvovať prijímaciu skúšku na zistenie celkovej vedomostnej úrovne.

Prijímacej skúšky do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí úspešne ukončili 5. ročník v ŠpMNDaG alebo na inej základnej škole po splnení kritérií psychologickej diagnostiky v CPP. Bez správy psychologickej diagnostiky nie je možné žiaka zaradiť do prijímacieho konania.

*Prihláška sa podáva elektronicky do 20.3.2023 prostredníctvom systému EduPage.

Prijímacia skúška sa skladá z troch modulov:
1. modul: slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk: (45 minút),
2. modul: matematika : (45 minút),
3. modul: predmety všeobecného základu: dejepis, biológia, geografia (45 minút).

Do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG môže byť zaradený len žiak, ktorý dosahuje požadovanú intelektovú úroveň nadania a úspešne vykonal prijímaciu skúšku s celkovou úspešnosťou minimálne 75%, prípadne dosiahol úspešnosť minimálne 75% aspoň v jednom testovacom module. Žiaci sú zaraďovaní do výberu v poradí od najvyššieho dosiahnutého skóre.

Neúčasť na prijímacej skúške zo závažných dôvodov (napr. choroba, dlhodobý pobyt mimo územia SR) je zákonný zástupca uchádzača povinný oznámiť a preukázať platným dokladom riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky ráno do 07.45 h. Takémuto žiakovi riaditeľka školy povolí vykonať skúšku v náhradnom termíne.

O prijatí, resp. neprijatí do prímy osemročného gymnázia ŠpMNDaG vydáva riaditeľka školy písomné rozhodnutie, ktoré bude doručované poštou, osobne do vlastných rúk alebo cez EduPage školy.

Termíny prijímacích skúšok

pre školský rok 2023/2024: PDF
pre školský rok 2024/2025: PDF