logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Štátne vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

“Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre primárne vzdelávanie”

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie