logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Štatút rady školy

Podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. sa vydáva tento štatút rady školy.

Štatút rady školy

Článok 1 – Úvodné ustanovenia.

 1. Rada školy sa zriaďuje pri Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu na Teplickej ulici č.7 v Bratislave.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Článok 2 – Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rady školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s vykonávacími predpismi k tomuto zákonu.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
 3. Rady školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.
 4. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

Článok 3 – Činnosť rady školy

 1. Rady školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy :
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa školy predkladá vždy s odôvodnením, d) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami.
 1. Rada školy sa ďalej vyjadruje :
a) k návrhu na počty prijímaných žiakov, b) k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní, c) k návrhu na úpravu v učebných plánoch, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch, d) k návrhu rozpočtu školy, e) k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy, f) ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít, g) k informáciam o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, h) ku správe o výsledkoch o hospodárení školy.

Článok 4 – Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi rady školy sú :
a) traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, b) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, c) zvolený zástupca ostatných zamestnancov, d) dvaja delegovaní zástupcovia za VÚC Bratislava, e) delegovaný zástupca za mesto Bratislava, f) delegovaný zástupca orgánov alebo organizácií podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní , g) jeden zvolený zástupca žiakov školy s tým, že do funkčného obdobia rady školy, v ktorom budú existovať všetky ročníky vo všetkých vzdelávacích stupňoch školy, ich nahradí zvolený zástupca rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov.

Článok 5 – Členstvo v rade školy

 1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.
 2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 3. Voľba zástupcov ostatných zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.
 4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.
 5. Členovia rady sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 6. Členom rady nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
 7. Členstvo v rade školy zaniká :
a) uplynutím funkčného obdobia, b) odstúpením, c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy, d) ak zástupcovi rodičov prestane žiak navštevovať školu, alebo zákonný zástupca prestane zastupovať žiaka školy, e) ak delegovanému zástupcovi orgán alebo organizácia, ktorá ho delegovala, zruší jeho delegovanie, f) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, g) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy, h) úmrtím.
 1. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia rady školy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať menovanie náhradného člena. Náhradný člen podľa tohto článku bodov 1 až 4 bude doplnený podľa poradia vo voľbách. Tento postup bude uplatnený iba do hranice 5% získaných hlasov prepočítaný k počtu oprávnených voličov ku dňu menovania.
 2. Ak nie je možné splniť predchádzajúcu podmienku pre doplnenie člena rady školy podľa bodu 8 tohto článku, zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov.

Článok 6 – Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy, podpredsedu a tajomníka rady školy.
 2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu, ako aj mená a priezviská členov rady školy a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje predseda rady školy a zriaďovateľ a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.
 4. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy zriaďovateľovi najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia, rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom.
 5. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak o to sám požiada.
 6. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak :
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, b) koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo štatútom rady školy.
 1. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 2. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 3. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
 4. Zasadnutia rady školy sú verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov nerozhodne inak.
 5. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

Článok 7 – Práva a povinnosti člena rady školy

 1. Člen rady školy má právo :
a) voliť a byť volený, b) navrhovať kandidátov na predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy, c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať, d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy, e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály, f) rokovať, vykonávať prieskum alebo zisťovanie v mene rady školy v škole alebo na príslušných dotknutých orgánoch a organizáciách po predchádzajúcom schválení jeho poverenia touto činnosťou v rade školy. V prípade, ak vec nestrpí odklad, stačí poverenie predsedom rady školy, ktoré bude potvrdené na najbližšom zasadnutí rady školy.
 1. Predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach rady školy sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady podľa tohto štatútu.
 3. Člen rady školy je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a tento štatút.
 4. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 8 – Práva a povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú všeobcne závaznými predpismi alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy alebo môže tým poveriť podpredsedu rady školy.
 4. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá podpredseda rady školy.
 5. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
 6. Výročná správa obsahuje :
a) prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy, b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka, c) ďalšie údaje určené radou školy.
 1. Výročná správa je prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela zriaďovateľovi.

Článok 9 – Vzťah rady školy k vedeniu školy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o plánovaných zasadnutiach rady školy a prizýva ho na zasadnutia podľa potreby.
 2. Riaditeľ školy v súlade s programom zasadnutia predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismy. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok ani finančnú hotovosť, a preto ani nezostavuje vlastný rozpočet.

Článok 11 – Účinnosť

Tento štatút bol prerokovaný na zasadnutí rady školy a nadobúda účinnosť dňom 13.12.2005.

V Bratislave dňa 13.decembra 2005

Ing.Štefan Konečný
predseda rady školy, v.r.