logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ochrana osobných údajov (GDPR)

S cieľom zaručiť konzistentnú úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii a zabrániť rozdielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ (ďalej len ,,Nariadenie“) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov.
Nariadenie upravuje zásady spracúvania osobných údajov v čl. 5 ods. 1. V zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25.05.2018 (ďalej len ,,zákon“ alebo „zákon č. 18/2018 Z.z.“) sú zásady spracúvania premietnuté do ustanovení § 6 až § 12. Tieto základné princípy v zásade reflektujú doterajšiu právnu úpravu ochrany osobných údajov, pričom Nariadenie a zákon č. 18/2018 Z.z. jednotlivé zásady precizujú a stanovujú konkrétnejšie pravidlá pre prevádzkovateľov. Zásady sa prelínajú celým Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z.z. a ovplyvňujú výklad jednotlivých ustanovení, ako aj ich správnu aplikáciu.
Pre lepší prehľad uvádzame všetky dôležité informácie pre lepšie vysvetlenie nariadenia.

 • Informačná povinnosť č.1PDF
 • Informačná povinnosť č.2 (zamestnanec)PDF
 • Informácie pre uchádzača o zamestnaniePDF
 • Práva dotknutej osobyPDF
 • Kamerový systémPDF
 • Spracovateľské činnostiPDF
 • CookiesPDF
 • Zodpovedná osobaPDF
 • Návrh na začatie konaniaPDF

——————————————————————————————————————-

Vzory súhlasov:

 • Súhlas od zamestnanca – DOCX
 • Súhlas od zákonného zástupcu žiaka – DOCX
 • Súhlas od plnoletého žiaka – DOCX