logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predmetové komisie na gymnáziu 2014/2015

Slovenský jazyk a literatúra

Vedúci PK Členovia PK
PhDr. Milan Bujňák Mgr. Zuzana Bartošová, Mgr. Beáta Bujtárová, PaedDr. Veronika Kostolanská, Mgr. Lenka Jankovičová, Mgr. Dominika Ondriašová

Dejepis, občianska náuka, ekonómia, filozofia, psychológia

Vedúci PK Členovia PK
Mgr. Tomáš Kapuscinský Mgr. Ľudmila Hladká, Mgr. Veronika Hrušková, PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., Mgr. Ivan Stodola, Mgr. Mária Valentová

Matematika, fyzika, informatika

Vedúci PK Členovia PK
Mgr. Alena Rebrová Mgr. Anton Belan, PaedDr. Jozef Cimra, Mgr. Ivona Demčáková, Mgr. Marianna Halimovičová, Mgr. Viktória Kárászová, Mgr. Jakub Krchňavý, Mgr. Katarína Kubaliaková, Mgr. Andrea Rohaľová, Mgr. Marián Staňo

Anglický jazyk

Vedúci PK Členovia PK
Mgr. Lenka Vašicová Mgr. Andrej Jurík, MUDr. Ric Kealoha, Mgr. Magdaléna Mariášová, Andrea Pindúrová, Mgr. Tomáš Polák, Mgr. Katarína Pupíková, Mgr. Katarína Šramová

Nemecký jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk, latinský jazyk

Vedúci PK Členovia PK
Mgr. Lenka Kelbelová PhDr. Milan Bujňák, Mgr. Ľudmila Hladká, Mgr. Lenka Jankovičová, Mgr. Ivona Iváneková, Mgr. Viera Jánošková, PhD., Mgr. Silvia Kováčová

Biológia, geografia, chémia

Vedúci PK Členovia PK
Mgr. Danica Hlinková PaedDr. Jozef Cimra, Mgr. Martina Habľáková, Mgr. Zuzana Hasalíková, Mgr. Viera Jánošková, PhD., Mgr. Andrej Jurík, Mgr. Marta Kolibárová, Mgr. Katarína Kubaliaková, Mgr. Pavol Svoreň

Hudobná výchova, výtvarná výchova, dejiny umenia, etická výchova, náboženská výchova, sociálne zručnosti, svet práce a technika

Vedúci PK Členovia PK
Mgr. Silvia Kováčová Mgr. Beáta Bujtárová, Mgr. Zuzana Hasalíková, Mgr. Danica Hlinková, Mgr. Jana Murínová, Mgr. Dominika Ondriašová, Ing. Mgr. Mária Rusinová, Mgr. Mária Valentová

Telesná výchova

Vedúci PK Členovia PK
Mgr. Jana Murínová Mgr. Marta Kolibárová, Mgr. Silvia Kováčová, Mgr. Zuzana Hasalíková