logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Projektové práce a SOČ

Projektové práce a SOČ v škol. r. 2016/2017 (termíny)

Výber témy: do 25.11.2016

Projektový seminár: 23.1.2017 – 27.1.2017

Projektový seminár sa uskutočňuje v triede pod vedením triedneho učiteľa. Každá skupina resp. jednotlivec referuje 5 až 7 minút vrátane otázok. Skupina žiakov alebo žiak odovzdávajú v deň projektového seminára triednemu učiteľovi a konzultantovi stručnú písomnú formu svojej práce. Rozsah je 1 strana A4, ktorá obsahuje tieto základné údaje:

Základné údaje o práci

  1. názov práce, autori/ autor projektovej práce, konzultant;
  2. cieľ práce (zámer, čo chcú dokázať);
  3. predpokladané hypotézy, čo chceme overiť;
  4. metódy a spôsob akým sa bude postupovať;
  5. očakávané výsledky.

Variantom prezentácie na seminári môže byť aj prehľadová štúdia o témach resp. literatúre, ktoré súvisia s projektom.

Odovzdanie prác: do 31.3.2017

Odovzdanie prebieha elektronickou formou na stránku školy a zároveň printovou formou konzultantovi. Termín odovzdania je len jeden (31.3.2017-deadline). V prípade, že žiak alebo skupina žiakov neodovzdá prácu v stanovenom termíne je rodič povinný napísať žiadosť riaditeľke školy o dokončenie práce v náhradnom termíne. V žiadosti zároveň zdôvodňuje príčiny jej neodovzdania v určenom čase.

Schválenie práce školiteľom: do 14.4.2017

Školiteľ do vyvesenej tabuľky na hlavnej nástenke zaznačí či daná práca spĺňa kritériá, čím ju schváli a práca postupuje na oponovanie. V prípade, že práca podľa školiteľa nespĺňa požadované kritéria, školiteľ osobne vysvetlí žiakovi, prečo nebola práca prijatá na prezentáciu. Zároveň, ak práca nie je schválená školiteľom, musí žiak podať žiadosť riaditeľke školy o dokončenie projektovej práce v náhradnom termíne, najneskôr do 15 dní. V žiadosti rovnako zdôvodňuje jej neschválenie.

Výber oponentov: do 24.4.2017

Oponent píše žiakovi alebo skupine žiakov posudok, ktorý žiakom odovzdá v dostatočnom predstihu pred prezentáciou.

Prezentovanie prác: 9.5. – 10.5. 2017 POZOR ZMENA!

Prezentácie a obhajoby prác sa uskutočňujú v máji. Čas na prezentáciu je pre každého žiaka 5-10 minút a 5 minút diskusia, tzn. žiak sám má 15 minút k dispozícii pre svoju prezentáciu, čas pre dvoch žiakov je 20 minút a pre troch 25 minút.

Vyhodnotenie prác:
Najlepšie práce budú vyhodnotené riaditeľkou školy.

Schválila: riaditeľka školy, PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

Pokyny k projektovým prácam

Podrobnejšie informácie o štruktúre a úprave projektových prác

Metodické pokyny k prácam SOČ

Podrobnejšie pokyny na vypracovanie SOČ.