logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ročníkové práce

Kritéria pre ročníkové práce

Obsah ročníkovej práce

Ročníková práca je vyjadrením špecifického záujmu dieťaťa, pri ktorom má vniknúť hlbšie a širšie do témy. Práca nemá byť len kompilátom, opisom odstavcov z kníh, ale žiak v nej má vyjadriť svoje vlastné postrehy alebo názory. Téma sa nemá prelínať s preberaným učivom; má sa odlišovať resp. vytvárať nad učivom výraznú nadstavbu. Ročníková práca musí mať svoj praktický výstup, napr.:

 • veľkoplošný plagát (nákresy, fotografie, popis),
 • prieskum, anketa,
 • trojrozmerný výtvor (konštrukcia) a popis,
 • videonahrávka a popis,
 • počítačový program a výstup a pod.
 • experiment.

Formálna stránka ročníkovej práce

 • text a obrázky A4,
 • odporúčaný rozsah práce je cca. 12 strán textu (ráta sa aj obsah, úvod, záver, resumé, použitá literatúra),
 • veľkosť písma 12, nadpisy môžu byť aj veľkosťou 14 -18, riadkovanie 1,5,
 • text musí byť zarovnaný do bloku, treba dbať na odseky,
 • typ písma – Arial alebo Times New Roman,
 • text sa čísluje až od obsahu a číslom 2, vrchná strana sa nečísluje,
 • obrázky sa číslujú a majú svoj názov, napr. Obrázok č. 1: Krík čajovníka,
 • uviesť aspoň 5 literárnych prameňov a príp. internetových prameňov.

Príklady citovania:

Knižný zdroj

Meno autora. Rok. Názov knihy. Miesto vydania. Vydavateľstvo. ISBN.
FREUD, S. 2000. Výklad snu. Praha: Nová tiskárna Pelhřiimov. ISBN 80-546648964.

Internetový zdroj

Meno autora. Rok. Názov článku. Dátum prevzatia z internetu. Stránka.
SWORD, L K. 2012. Emotional Intensity in Gifted Children. [cit. 2015-07-02]. Dostupné online: www˙sengifted˙org/archives/articles/

Zdroj z časopisu

Meno autora. Rok. Názov článku. Názov časopisu. Ročník. Číslo.
Zajac, P. 2016. Stopy/reflexie minulosti. Psychiatria-psychoterapia-psychosomatika, 23, č. 1-2.

Štruktúra ročníkovej práce

 1. Obálka – názov práce, meno, trieda, školský rok,
 2. Obsah – uvádza názvy hlavných kapitol a podkapitol práce s číslami strán,
 3. Úvod – o čom budete písať, prečo ste si vybrali tému a pod.,
 4. Samotná práca
  • text treba členiť na odseky podľa významu.
  • za názvami sa nepíšu bodky.
  • treba si dať pozor na pravopis.
 5. Záver – čo sa vám podarilo, čo ste sa dozvedeli, čo vám práca dala a pod.
 6. Resumé v slovenskom jazyku (pre piaty ročník), príma/sekunda – resumé aj v anglickom jazyku,
 7. Použitá literatúra

Príklady tém

Autonómne vozidlá, Ako sa vyrába elektrina, Vírusy, Sigmund Freud, Guttenberg a jeho vynález, Dieťa, Revitalizácia našej školy, Fóbie, Vynálezy starovekých Grékov