logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Štandardy

I.

Jazyková zložka

 • Pravopis písania i,í – y,ý – vybrané slová
 • Pravopis písania i,í – y,ý – cudzie slová napr. gymnázium, disciplína, história
 • Pravopis písania i,í – y,ý – prídavné mená (N. pl., páví)
 • Pravopis písania – veľké písmená
 • Pravopis písania – pozdravy
 • Pravopis písania – oslovenie
 • Pravopis písania – spojovník
 • Delenie slov na konci riadku
 • Spodobovanie spoluhlások
 • Homonymá
 • Synonymá
 • Antonymá
 • Podstatné mená
  • delenie – abstraktné, konkrétne, všeobecné, vlastné
  • gramatické kategórie – rod, číslo, pád, vzor
  • tvorenie G plurálu
  • neohybné podstatné mená
 • Prídavné mená
  • delenie – akostné, vzťahové, privlastňovacie
  • gramatické kategórie – rod, číslo, pád, vzor
  • pravopis písania – radi – rady
 • Slovesá
  • delenie – zvratné, nezvratné,
  • jednoduchý slovesný tvar, zložený slovesný tvar – nájsť v texte
  • gramatické kategórie – osoba, číslo, čas, spôsob
  • pomocné slovesá – modálne, fázové – nájsť v texte, nemusia ich rozlišovať
 • Zámená
  • nájsť v texte
 • Číslovky
  • nájsť v texte
 • Príslovky
  • delenie – miesta, času, spôsobu
  • tvorenie prísloviek
  • pravopis prísloviek – 1 slovo, výnimka napr. po rusky
 • Predložky
  • nájsť v texte
 • Spojky
  • nájsť v texte
  • písanie čiarok pred základnými spojkami – aby, že, ako, alebo, či, ale, a, i
  • písanie čiarok pred zámenami – ako, ktorý, aký, kde, kam, kto, čo
 • Častice
  • nájsť v texte
  • písanie čiarok pred časticami áno, nie
 • Citoslovcia
  • nájsť v texte
  • delenie – napodobňujúce zvuky, vyjadrujúce pocity
  • písanie čiarok pred citoslovciami na začiatku vety
  • pravopis písania – vždy i, í – výnimky – tresky-plesky, hybaj, čáry-máry
 • Podmet
  • zamlčaný, nezamlčaný, nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený podstatným menom, zámenom
 • Prísudok
  • nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený slovesom
 • Zhodný prívlastok
  • nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený prídavným menom
 • Holá veta, rozvitá veta, prisudzovací sklad
  • nájsť v texte, utvoriť

Slohová zložka

 • Stručná osnova príbehu
 • Podrobná osnova príbehu
 • Členenie textu na odseky – úvod, jadro, záver
 • Priama reč
  • použitie v texte
  • pretvoriť nepriamu reč na priamu a naopak
 • Stručná reprodukcia podľa obrázkov, osnovy
 • Podrobná reprodukcia podľa obrázkov, osnovy
 • Pohľadnica, obálka listu – vypísať adresu, vedieť napísať druhy blahoželaní
 • Rozprávací slohový postup – teoreticky aj prakticky
 • Opis osoby – využitie prídavných mien
 • Komunikačné techniky – rozhovor – základné situácie – napr. meškanie na hodinu, u lekára atď.
 • Dialogizácia textu
 • Dramatizácia textu – bábkové divadlo, prvky, vytvoriť, zahrať
 • Rečnícky výcvik

Literárna zložka

 • Delenie literatúry
  • umelecká, krásna, beletria
  • náučná, odborná
 • Delenie umeleckej literatúry
  • ústna ľudová slovesnosť – nepoznáme autora, šíri sa ústne
  • umelá literatúra – poznáme autora, šíri sa knižne
 • Literárne druhy
  • lyrika (poézia) – báseň, pieseň, modlitba, koleda, riekanka
  • epika (próza) – rozprávka, povesť, báj, legenda, román, detektívka, poviedka
  • dráma – komédia, tragédia, činohra
 • Lyrika
  • má verše – 1 riadok básne
  • má rýmy – zvuková zhoda slabík na konci verša
  • má strofy – skupina veršov oddelená od druhej skupiny veršov medzerou
  • nemá dej, ale vyjadruje pocity, myšlienky, nálady
  • básnické prostriedky – prirovnanie, personifikácia, zdrobnenina – nájsť v texte, utvoriť
 • Epika
  • nemá verše, rýmy, strofy
  • má dej
  • má kapitoly, odseky, úvod, jadro, záver
 • Rozbor epického textu
  • postavy – hlavné, vedľajšie – ich charakteristika – vonkajšia, vnútorná
  • prostredie, kde sa dej odohráva
  • dej
  • žáner – znaky nájsť v texte
  • základná myšlienka, motív
  • názor na daný text

Ústna ľudová slovesnosť:

 • Hádanka – nepriame, utajené, skryté pomenovanie veci, osoby, na konci otázka čo je to?
 • Príslovia – krátka ľudová múdrosť, ktorá dáva ponaučenie, 1 príklad
 • Porekadlá – krátka ľudová múdrosť, ktorá nedáva ponaučenie, iba niečo konštatuje, 1 príklad
 • Pranostiky – krátka ľudová múdrosť, ktorá hovorí o počasí, 1 príklad
 • Rozprávka
  • epický žáner
  • boj dobra so zlom, dobro víťazí
  • magické, čarovné predmety
  • magické čísla – 3, 7, 12
  • naprirodzené bytosti, dej
  • personifikácia
  • gradácia (stupňovanie)
  • priama reč
  • postava rozprávača, monológ, dialóg
 • Delenie rozprávok – podľa obsahu – fantastické, realistické, zvieracie, humorné
 • Delenie rozprávok – podľa autora – autorské, ľudové
 • Delenie rozprávok – podľa formy – veršované, neveršované
 • Autori rozprávok – 3 príklady
 • Zberatelia rozprávok – 1 príklad
 • Ľudové piesne
  • delenie len orientačne
  • zberateľov ľ. piesní – orientačne
 • Koledy – vianočné, veľkonočné piesne
 • Uspávanky
 • Poézia nonsensu – nezmysel v umeleckej literatúre
 • Povesti
  • epický žáner
  • časť reálny základ – viažu sa na hist. udalosti, miesta, osobnosti, časť vymyslená
  • odohrávajú sa v minulosti
 • Delenie povestí
  • miestne – viažu sa na miesto
  • historické – viažu sa na udalosť, osobnosť
  • heraldické – vysvetľujú pôvod erbov
 • Autori povestí – 1 – 2 príklady
 • Báje (mýtusy)
  • epický žáner
  • pohľad človeka na vznik sveta, nevedeli si vysvetliť, preto pripisovali bohom
  • odohrávajú sa v minulosti
  • 1 – 3 príklady na báj, bohov, príbeh
 • Legendy
  • epický žáner
  • o živote, skutkov svätých
  • odohrávajú sa v minulosti
 • Modlitby
  • náboženská skladba
  • obracia sa k Bohu o pomoc o splnenie nejakej žiadosti
  • Autori – Milan Rúfus – Modlitbičky
 • Náučná literatúra – encyklopédie, slovníky, atlasy, učebnice
 • Komiks – nakresliť

II.

Jazyková zložka

 • Pravopis písania i,í – y,ý – vybrané slová
 • Pravopis písania i,í – y,ý – cudzie slová napr. synonymá, disciplína, história
 • Pravopis písania i,í – y,ý – prídavné mená (N. pl., páví, radi – rady)
 • Pravopis písania – veľké písmená
 • Pravopis písania – pozdravy
 • Pravopis písania – oslovenie
 • Pravopis písania – spojovník
 • Delenie slov na konci riadku
 • Spodobovanie spoluhlások
 • Homonymá
 • Synonymá
 • Antonymá
 • Podstatné mená
  • delenie – abstraktné, konkrétne, všeobecné, vlastné
  • gramatické kategórie – rod, číslo, pád, vzor
  • tvorenie G plurálu
  • neohybné podstatné mená
 • Prídavné mená
  • delenie – akostné, vzťahové, privlastňovacie
  • gramatické kategórie – rod, číslo, pád, vzor
  • stupňovanie – pravidelné, nepravidelné
 • Slovesá
  • delenie – zvratné, nezvratné,
  • jednoduchý slovesný tvar, zložený slovesný tvar – nájsť v texte
  • gramatické kategórie – osoba, číslo, čas, spôsob, vid
  • pomocné slovesá – modálne, fázové, sponové byť – nájsť v texte
 • Zámená
  • delenie – osobné, privlasňovacie, zvratné, opytovacie, ukazovacie, neurčité, vymedzovacie
  • pravopis zámen – sami, samy, sám – samý, doňho – doň, akýsi – akísi, s mojím – k mojim
  • skloňovanie zámen
  • krátke – dlhé tvary zámen
 • Číslovky
  • delenie – určité – neurčité
  • základné, radové, násobné – orientačne
  • pravopis násobných čísloviek – dvakrát, dva razy
  • nájsť v texte, odlíšiť od podstatného mena
 • Príslovky
  • delenie – miesta, času, spôsobu
  • tvorenie prísloviek
  • pravopis prísloviek – 1 slovo, výnimka napr. po rusky
  • stupňovanie – pravidelné, nepravidelné
 • Predložky
  • nájsť v texte, vokalizácia predložiek
 • Spojky
  • nájsť v texte
  • písanie čiarok pred základnými spojkami – aby, že, ako, alebo, či, ale, a, i
  • písanie čiarok pred zámenami – ako, ktorý, aký, kde, kam, kto, čo
 • Častice
  • nájsť v texte
  • písanie čiarok pred časticami áno, nie
 • Citoslovcia
  • nájsť v texte
  • delenie – napodobňujúce zvuky, vyjadrujúce pocity
  • písanie čiarok pred citoslovciami na začiatku vety
  • pravopis písania – vždy i, í – výnimky – tresky-plesky, hybaj, čáry-máry
  • pravopis písania čiarok, ak stoja citoslovcia na začiatku vety
 • Podmet
  • zamlčaný, nezamlčaný, nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený podstatným menom, zámenom
 • Prísudok
  • nájsť v texte, slovesný, slovesno-menný (byť), utvoriť
  • vyjadrený slovesom, citoslovcom
 • Zhodný prívlastok
  • nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený prídavným menom, zámenom, číslovkou
 • Predmet
  • nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený podstatným menom, zámenom
 • Príslovkové určenie
  • nájsť v texte, miesta, času, spôsobu, utvoriť
  • vyjadrený podstatným menom, príslovkou, zámenom
 • Holá veta, rozvitá veta, prisudzovací sklad
  • nájsť v texte, utvoriť
 • Odvodzovanie slov
  • príponami, predponami, zložené slová
 • Delenie slovnej zásoby
  • spisovné – hovorové, odborné, básnické (príslušnosť k štýlovej vrstve)
  • nespisovné – nárečové, vulgárne, slangové
 • Delenie slovnej zásoby podľa citového zafarbenia
  • zjemňujúce
  • zdrobneniny
  • zhoršujúce
  • “zväčšeniny”
 • Slovná zásaba, jadro, okraj slovnej zásoby

Slohová zložka

 • Stručná osnova príbehu
 • Podrobná osnova príbehu
 • Členenie textu na odseky – úvod, jadro, záver
 • Priama reč
  • použitie v texte
  • pretvoriť nepriamu reč na priamu a naopak
 • Stručná reprodukcia podľa obrázkov, osnovy
 • Podrobná reprodukcia podľa obrázkov, osnovy
 • Reprodukcia textu s využitím priamej reči – rečnícky výcvik
 • Pohľadnica, obálka listu – vypísať adresu, vedieť napísať druhy blahoželaní
 • Rozprávací slohový postup – teoreticky aj prakticky
 • Komunikačné techniky – rozhovor – základné situácie – napr. meškanie na hodinu, u lekára atď.
 • Dialogizácia textu
 • Dramatizácia textu – divadlo, prvky, vytvoriť, zahrať
 • Opisný slohový postup – teoreticky aj prakticky
 • Statický opis
 • Opis s dejovým rámcom
 • Opis osoby – využitie prídavných mien
 • Súkromný list

Literárna zložka

 • Delenie literatúry
  • umelecká, krásna, beletria
  • náučná, odborná
 • Delenie umeleckej literatúry
  • ústna ľudová slovesnosť – nepoznáme autora, šíri sa ústne
  • umelá literatúra – poznáme autora, šíri sa knižne
 • Literárne druhy
  • lyrika (poézia) – báseň, pieseň, modlitba, koleda, riekanka
  • epika (próza) – rozprávka, povesť, báj, legenda, román, detektívka, poviedka
  • dráma – komédia, tragédia, činohra
 • Lyrika
  • má verše – 1 riadok básne
  • má rýmy – zvuková zhoda slabík na konci verša
  • má strofy – skupina veršov oddelená od druhej skupiny veršov medzerou
  • nemá dej, ale vyjadruje pocity, myšlienky, nálady
  • básnické prostriedky – prirovnanie, personifikácia, zdrobnenina, metafora, básnický prívlastok (epiteton) – nájsť v texte, utvoriť
 • Rozbor lyrického textu
  • formálne znaky – verš, rým, strofa
  • obsahová stránka
  • básnické prostriedky
 • Epika
  • nemá verše, rýmy, strofy
  • má dej
  • má kapitoly, odseky, úvod, jadro, záver
 • Rozbor epického textu
  • postavy – hlavné, vedľajšie – ich charakteristika – vonkajšia, vnútorná
  • prostredie, kde sa dej odohráva
  • dej
  • žáner – znaky nájsť v texte
  • základná myšlienka, motív
  • názor na daný text

Ústna ľudová slovesnosť:

 • Hádanka – nepriame, utajené, skryté pomenovanie veci, osoby, na konci otázka čo je to?
 • Príslovia – krátka ľudová múdrosť, ktorá dáva ponaučenie, 1 príklad
 • Porekadlá – krátka ľudová múdrosť, ktorá nedáva ponaučenie, iba niečo konštatuje, 1 príklad
 • Pranostiky – krátka ľudová múdrosť, ktorá hovorí o počasí, 1 príklad
 • Rozprávka
  • epický žáner
  • boj dobra so zlom, dobro víťazí
  • magické, čarovné predmety
  • magické čísla – 3, 7, 12
  • naprirodzené bytosti, dej
  • personifikácia
  • gradácia (stupňovanie)
  • priama reč
  • postava rozprávača, monológ, dialóg
 • Delenie rozprávok – podľa obsahu – fantastické, realistické, zvieracie, humorné – informačne
 • Delenie rozprávok – podľa autora – autorské, ľudové – informačne
 • Delenie rozprávok – podľa formy – veršované, neveršované – informačne
 • Autori rozprávok – 3 príklady
 • Zberatelia rozprávok – 1 príklad
 • Ľudové piesne
  • delenie len orientačne
  • zberateľov ľ. piesní – orientačne
 • Koledy – vianočné, veľkonočné piesne
 • Uspávanky
 • Poézia nonsensu – nezmysel v umeleckej literatúre
 • Povesti
  • epický žáner
  • časť reálny základ – viažu sa na hist. udalosti, miesta, osobnosti, časť vymyslená
  • odohrávajú sa v minulosti
 • Delenie povestí
  • miestne – viažu sa na miesto – informačne
  • historické – viažu sa na udalosť, osobnosť
  • heraldické – vysvetľujú pôvod erbov
 • Autori povestí – 1 – 2 príklady
 • Báje (mýtusy)
  • epický žáner
  • pohľad človeka na vznik sveta, nevedeli si vysvetliť, preto pripisovali bohom
  • odohrávajú sa v minulosti
  • 1 – 3 príklady na báj, bohov, príbeh
 • Legendy
  • epický žáner
  • o živote, skutkov svätých
  • odohrávajú sa v minulosti
 • Modlitby
  • náboženská skladba
  • obracia sa k Bohu o pomoc o splnenie nejakej žiadosti
 • Autori – Milan Rúfus – Modlitbičky
 • Náučná literatúra – znaky, encyklopédie, slovníky, atlasy, učebnice
 • Komiks – nakresliť
 • Balada – znaky, ľudové – umelá, autor – 1 príklad
 • Bájka – znaky, autor – 2 – 3 príklady
 • Bylina – znaky, 1 príklad – Iľja Muromec
 • Detektívka – znaky, autor – 2 príklady, detektív – 1 – 2 príklady
 • Vedecko-fantastická literatúra – znaky, autor – 1 príklad
 • Z histórie slovenského jazyka – informačný kurz
  • hlaholika, cyrilika
  • Ľ. Štúr, Hodžovsko-hattalovská reforma
  • slovanské jazyky, slovenské nárečia
 • Filmová, rozhlasová tvorba – oboznámenie

III.

Jazyková zložka

 • Pravopis písania i,í – y,ý – vybrané slová
 • Pravopis písania i,í – y,ý – cudzie slová napr. synonymá, disciplína, história
 • Pravopis písania i,í – y,ý – prídavné mená (N. pl., páví, radi – rady)
 • Pravopis zámen – sami, samy, sám – samý, doňho – doň, akýsi – akísi, s mojím – k mojim
 • Pravopis písania – veľké písmená
 • Pravopis písania – pozdravy
 • Pravopis písania – oslovenie
 • Pravopis písania – spojovník
 • Delenie slov na konci riadku
 • Spodobovanie spoluhlások
 • Homonymá
 • Synonymá
 • Antonymá
 • Podstatné mená
  • delenie – abstraktné, konkrétne, všeobecné, vlastné
  • gramatické kategórie – rod, číslo, pád, vzor
  • tvorenie G plurálu
  • neohybné podstatné mená
  • zvieracie, pomnožné podstatné mená
 • Prídavné mená
  • delenie – akostné, vzťahové, privlastňovacie
  • gramatické kategórie – rod, číslo, pád, vzor
  • stupňovanie – pravidelné, nepravidelné
 • Slovesá
  • delenie – zvratné, nezvratné,
  • jednoduchý slovesný tvar, zložený slovesný tvar – nájsť v texte
  • gramatické kategórie – osoba, číslo, čas, spôsob, vid, slovesný rod
  • pomocné slovesá – modálne, fázové, sponové byť – nájsť v texte
 • Zámená
  • delenie – osobné, privlasňovacie, zvratné, opytovacie, ukazovacie, neurčité, vymedzovacie
  • skloňovanie zámen
 • Číslovky
  • delenie – určité – neurčité
  • základné, skupinové, radové, násobné, druhové
  • pravopis násobných čísloviek – dvakrát, dva razy, o – za 5 minút, po prvé, za a
  • pravopis písania čísloviek slovom
  • odlíšiť od podstatného mena
  • skloňovanie čísloviek – najmä vzory päť – pekný
 • Príslovky
  • delenie – miesta, času, spôsobu
  • tvorenie prísloviek
  • pravopis prísloviek – 1 slovo, výnimka napr. po rusky
  • stupňovanie – pravidelné, nepravidelné
 • Predložky – nájsť v texte, vokalizácia predložiek, upozorniť na druhotné predložky
 • Spojky
  • podraďovacie, priraďovacie
  • písanie čiarok pred základnými spojkami – aby, že, ako, alebo, či, ale, a, i
  • písanie čiarok pred zámenami – ako, ktorý, aký, kde, kam, kto, čo
  • písanie čiarok pred spojkami – a, a teda, a preto, a tak, a predsa
 • Častice
  • nájsť v texte
  • písanie čiarok pred časticami áno, nie, dobre, pravdaže, bohužiaľ, pravda, zaiste
  • rozlišovať častice a spojky
 • Citoslovcia
  • nájsť v texte
  • delenie – napodobňujúce zvuky, vyjadrujúce pocity
  • písanie čiarok pred citoslovciami na začiatku vety
  • pravopis písania – vždy i, í – výnimky – tresky-plesky, hybaj, čáry-máry
  • pravopis písania čiarok, ak stoja citoslovcia na začiatku vety, uprostred vety
 • Podmet
  • zamlčaný, nezamlčaný, nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený podstatným menom, zámenom, číslovkou
 • Prísudok
  • nájsť v texte, slovesný, slovesno-menný (byť), utvoriť
  • vyjadrený slovesom, citoslovcom
 • Zhodný prívlastok
  • nezhodný prívlastok – nájsť v texte, utvoriť
  • viacnásobný, postupne rozvíjajúci prívlastok – písanie čiarky
  • vyjadrený prídavným menom, zámenom, číslovkou
 • Predmet
  • nájsť v texte, utvoriť
  • vyjadrený podstatným menom, zámenom
 • Príslovkové určenie
  • nájsť v texte, miesta, času, spôsobu, utvoriť
  • vyjadrený podstatným menom, príslovkou, zámenom
 • Prístavok
 • Viacnásobné vetné členy
 • Holá veta, rozvitá veta, prisudzovací sklad
  • nájsť v texte, utvoriť
 • Dvojčlenné, jednočlenné vety
 • Jednoduchá veta, súvetie
 • Odvodzovanie slov – príponami, predponami, zložené slová, zdrobneniny, zveličené slová
 • Delenie slovnej zásoby (príslušnosť k štýlovej vrstve)
  • spisovné – hovorové, odborné, básnické
  • nespisovné – nárečové, vulgárne, slangové
 • Delenie slovnej zásoby podľa citového zafarbenia
  • zjemňujúce – zdrobneniny
  • zhoršujúce – “zväčšeniny”
 • Delenie slovnej zásoby podľa dobového výskytu – zastarané, nové slová
 • Delenie slovnej zásoby podľa pôvodu – domáce, cudzie
 • Frazeologizmy, metafora, metonymia
 • Slovná zásoba, jadro, okraj slovnej zásoby
 • Delenie viet podľa obsahu – oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie a želacie

Slohová zložka

 • Stručná osnova príbehu
 • Podrobná osnova príbehu
 • Členenie textu na odseky – úvod, jadro, záver
 • Priama reč
  • použitie v texte
  • pretvoriť nepriamu reč na priamu a naopak
 • Stručná reprodukcia podľa obrázkov, osnovy
 • Podrobná reprodukcia podľa obrázkov, osnovy
 • Reprodukcia textu s využitím priamej reči – rečnícky výcvik
 • Pohľadnica, obálka listu – vypísať adresu, vedieť napísať druhy blahoželaní
 • Rozprávací slohový postup – teoreticky aj prakticky
 • Komunikačné techniky – rozhovor – základné situácie – napr. meškanie na hodinu, u lekára atď.
 • Dialogizácia textu
 • Dramatizácia textu – divadlo, prvky, vytvoriť, zahrať
 • Opisný slohový postup – teoreticky aj prakticky
 • Statický opis
 • Opis s dejovým rámcom
 • Opis osoby – využitie prídavných mien
 • Súkromný list
 • Dynamický opis
 • Opis pracovného postupu
 • Charakteristika osoby – vonkajšia, vnútorná, priama, nepriama
 • Korešpondenčný lístok, telegram, poštová poukážka
 • Informačný slohový postup – teoreticky aj prakticky
 • Oznámenie, správa
 • Cielený rozhovor – interview – rečnícky výcvik

Literárna zložka

 • Delenie literatúry
  • umelecká, krásna, beletria
  • náučná, odborná
 • Delenie umeleckej literatúry
  • ústna ľudová slovesnosť – nepoznáme autora, šíri sa ústne
  • umelá literatúra – poznáme autora, šíri sa knižne
 • Literárne druhy
  • lyrika (poézia) – báseň, pieseň, modlitba, koleda, riekanka
  • epika (próza) – rozprávka, povesť, báj, legenda, román, detektívka, poviedka
  • dráma – komédia, tragédia, činohra
 • Lyrika
  • má verše – 1 riadok básne
  • má rýmy – zvuková zhoda slabík na konci verša
  • má strofy – skupina veršov oddelená od druhej skupiny veršov medzerou
  • nemá dej, ale vyjadruje pocity, myšlienky, nálady
  • básnické prostriedky – prirovnanie, personifikácia, zdrobnenina, metafora, básnický prívlastok (epiteton)
  • básnická otázka – nájsť v texte, utvoriť
 • Rozbor lyrického textu
  • formálne znaky – verš, rým, strofa
  • obsahová stránka
  • básnické prostriedky
 • Epika
  • nemá verše, rýmy, strofy
  • má dej
  • má kapitoly, odseky, úvod, jadro, záver
 • Lyrická báseň, epická báseň – znaky
 • Rozbor epického textu
  • postavy – hlavné, vedľajšie – ich charakteristika – vonkajšia, vnútorná
  • prostredie, kde sa dej odohráva
  • dej
  • žáner – znaky nájsť v texte
  • základná myšlienka, motív
  • názor na daný text

Ústna ľudová slovesnosť:

 • Hádanka – nepriame, utajené, skryté pomenovanie veci, osoby, na konci otázka čo je to?
 • Príslovia – krátka ľudová múdrosť, ktorá dáva ponaučenie, 1 príklad
 • Porekadlá – krátka ľudová múdrosť, ktorá nedáva ponaučenie, iba niečo konštatuje, 1 príklad
 • Pranostiky – krátka ľudová múdrosť, ktorá hovorí o počasí, 1 príklad
 • Rozprávka
  • epický žáner
  • boj dobra so zlom, dobro víťazí
  • magické, čarovné predmety
  • magické čísla – 3, 7, 12
  • naprirodzené bytosti, dej
  • personifikácia
  • gradácia (stupňovanie)
  • priama reč
  • postava rozprávača, monológ, dialóg
 • Delenie rozprávok – podľa obsahu – fantastické, realistické, zvieracie, humorné – informačne
 • Delenie rozprávok – podľa autora – autorské, ľudové – informačne
 • Delenie rozprávok – podľa formy – veršované, neveršované – informačne
 • Autori rozprávok – 3 príklady
 • Zberatelia rozprávok – 1 príklad
 • Ľudové piesne
  • delenie len orientačne
  • zberateľov ľ. piesní – orientačne
 • Koledy – vianočné, veľkonočné piesne
 • Uspávanky
 • Poézia nonsensu – nezmysel v umeleckej literatúre
 • Povesti
  • epický žáner
  • časť reálny základ – viažu sa na hist. udalosti, miesta, osobnosti, časť vymyslená
  • odohrávajú sa v minulosti
 • Delenie povestí
  • miestne – viažu sa na miesto – informačne
  • historické – viažu sa na udalosť, osobnosť
  • heraldické – vysvetľujú pôvod erbov
 • Autori povestí – 1 – 2 príklady
 • Báje (mýtusy)
  • epický žáner
  • pohľad človeka na vznik sveta, nevedeli si vysvetliť, preto pripisovali bohom
  • odohrávajú sa v minulosti
  • 1 – 3 príklady na báj, bohov, príbeh
 • Legendy
  • epický žáner
  • o živote, skutkov svätých
  • odohrávajú sa v minulosti
 • Modlitby
  • náboženská skladba
  • obracia sa k Bohu o pomoc o splnenie nejakej žiadosti
 • Autori – Milan Rúfus – Modlitbičky
 • Náučná literatúra – znaky, encyklopédie, slovníky, atlasy, učebnice
 • Komiks – nakresliť
 • Balada – znaky, ľudové – umelá, autor – 1 príklad
 • Bájka – znaky, autor – 2 – 3 príklady
 • Bylina – znaky, 1 príklad – Iľja Muromec
 • Detektívka – znaky, autor – 2 príklady, detektív – 1 – 2 príklady
 • Vedecko-fantastická literatúra – znaky, autor – 1 príklad
 • Dobrodružný román, novela – znaky
 • Western – znaky, autor – 1 príklad
 • Robinsonáda – znaky, autor – 1 príklad
 • Poviedka – znaky, autor – 1 príklad
 • Biografický román – znaky, autor – 1 príklad
 • Dievčenský román – znaky, autor – 1 príklad
 • Anekdoty – znaky
 • Aforizmy – znaky
 • Literatúra faktu – oboznámenie
 • Z histórie slovenského jazyka – informačný kurz
  • hlaholika, cyrilika
  • Ľ. Štúr, Hodžovsko-hattalovská reforma
  • slovanské jazyky, slovenské nárečia
 • Filmová, rozhlasová tvorba – oboznámenie