logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

10. výročie

V roku 2008 oslávila naša škola 10. výročie existencie. Pri príležitosti tohto jubilea vyšiel zborník, v ktorom sú okrem fotografií a prác žiakov aj nasledujúce príhovory a články:

 

Vážená pani riaditeľka,

každý rodič má veľkú radosť, keď spozoruje, že jeho dieťa prejavuje zvýšený záujem o informácie o svete, ktorý ho obklopuje a svojich rovesníkov výrazne prevyšuje svojimi schopnosťami a vedomosťami. Jeho radosť však často trvá len do nástupu dieťaťa do školy, kde je odrazu chápané síce ako výborný žiak, ale jeho vývin nenapreduje tak, ako by sa dalo očakávať.
Tento scenár už však nemusí byť pravidlom, ak má osvietených rodičov a škola dobre informovaných učiteľov, ktorí poznajú projekt vzdelávania intelektovo nadaných detí. Vďaka nemu, či už v škole zriadenej pre takýchto žiakov, alebo v triede bežnej školy, zameranej na vzdelávanie intelektových žiakov, majú tí, ktorí sa vymykajú aj „lepšiemu priemeru“ príležitosť rozvíjať svoje schopnosti na základe svojho potenciálu.
Vďaka projektu vzdelávania intelektovo nadaných žiakov a výsledkov jeho experimentálneho overovania sa tento pozitívny krok v našom školstve odráža aj v návrhu nového zákona o výchove a vzdelávaní.
Želám všetkým žiakom patriacim do kategórie žiakov, na výchovu a vzdelávanie ktorých je zameraná táto konferencia, aby sa im pod vedením ich zanietených pedagógov úspešne darilo zúročovať v škole aj v živote podporované rozvíjanie ich nadania.

Mgr. Bibiana Obrimčáková
štátna tajomníčka MŠ SR

 

Vážená pani riaditeľka,

dovoľte mi vyjadriť moju podporu medzinárodnej konferencii o nadaní, ktorú organizuje Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Oceňujem Váš zámer venovať pozornosť nadaniu mladých ľudí a rozvoju ich nadania aj prostredníctvom tejto konferencie.
Zároveň chcem poďakovať za činnosť, ktorú vaša škola vykonáva pre mimoriadne nadané deti už 10 rokov. Vzdelávanie intelektovo nadaných mladých ľudí rôznymi alternatívnymi formami výučby, rozvoj úrovne nadania a priblíženie tejto problematiky celej verejnosti je nepochybne dôležitou súčasťou života celej spoločnosti.
Vážená pani riaditeľka, som presvedčený, že 5. ročník medzinárodnej konferencie s témou „Od rozvíjania nadania k rozvíjaniu osobnosti nadaných” bude prínosom pre všetkých zúčastnených.

S úctou

Vladimír Bajan
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pozdrav k 10. výročiu Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave

Vážení priatelia,

dnes, v roku 2008 pri príležitosti 10. výročia vzniku a založenia Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, môžeme s istou hrdosťou povedať, že sa nám podarila skvelá vec: obhájili sme v rámci vzdelávacieho spektra alternatívny spôsob vzdelávania nadaných žiakov, a zároveň sme prelomili isté spoločenské názorové bariéry, a to tak laikov i odborníkov o potrebe vzdelávania a podporovania nadaných detí.
Všetko to začalo ešte 1993, kedy bola otvorená prvá trieda pre intelektovo nadané deti v Bratislave. Nakoniec našimi výsledkami – za pomoci žiakov, pedagógov, psychológov i rodičov školy – sme presvedčili všetkých zainteresovaných odborníkov o dôležitosti starostlivosti vzdelávania a podporovania nadaných detí. Ministerstvo školstva SR to akceptovalo a výsledkom nášho 15-ročného pôsobenia v systéme školstva je oficiálne zaradenie vzdelávania nadaných a talentovaných žiakov do nového Zákona o výchove a vzdelávaní.
Aj keď naša škola má „len“ 10 rokov, ale za toto obdobie svojho pôsobenia ukázala, že prináša nové myšlienky, nové metódy, nové technológie a systém práce s nadanými žiakmi našej školy. Považujeme za veľký prínos najmä otvorené tolerantné prostredie a priateľskú atmosféru školy, kde žiaci a učitelia komunikujú ako seberovní partneri, kde učenie prebieha formou dialógu učiteľ – žiak. Chceme, aby naďalej to bola škola tolerantná, akceptujúca a bezstresová. Na Slovensku pracuje v súčastnosti 29 škôl podľa nášho vzdelávacieho modelu.
Škola ponúka celodenný systém výchovy a vzdelávania od 6 (resp. od 5 rokov) – do 18 rokov, od prvej triedy po maturitu. Dala by sa nazvať aj škola s obohatením učiva a psychologickým prístupom. Najmä pre akcentovanie psychologických prístupov v edukačnom procese a tolentantnú, demokratickú atmosféru školy nás vyhľadávajú aj rodičia a žiaci z iných škôl. Sme radi, že sa k nám každoročne hlási do prvej triedy viac ako 100 žiakov. Je to dobrý znak pre našu školu.
Prajem si, ako autorka tejto koncepcie starostlivosti o nadané deti, aby sa škole darilo ešte viac ako doteraz, aby mala ešte viac dobrých, vynikajúcich, excelentných žiakov, a aby zanechávala po sebe nezamazateľnú, výraznú a len tú najpozitívnejšiu stopu.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
autorka Projektu
riaditeľka školy

 

História vzdelávania nadaných detí a Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia podľa Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.

Rok 1993
schválenie Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti na MŠ SR, otvorené prvé triedy pre intelektovo nadané deti v Bratislave – začiatok pokusného overovania.

Rok 1996
za tri školské roky ukončený prvý stupeň ZŠ – formou akcelerovaného vyučovania,
vyhodnotenie prvej etapy pokusného overovania Projektu a prechod na formu rozširovania, prehlbovania, obohacovania učiva.

1. 1. 1998
oficiálne zriadená Škola pre mimoriadne nadané deti v Bratislave a zaradená do siete škôl.

1. 1. 1999
oficiálne zriadené osemročné gymnázium a zaradené do siete škôl.

Rok 2000
vyhodnotenie druhej etapy pokusného overovania Projektu.

Rok 2005
vyhodnotenie tretej etapy pokusného overovania Projektu.

Rok 2007
ukončenie pokusného overovania a obhájenie nového vzdelávacieho modelu pre nadané deti – Program APROGEN.

Rok 2008
10. výročie založenia – vzniku samostatnej, právne subjektívnej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia,
zaradenie vzdelávania intelektovo nadaných detí do nového Zákona o výchove a vzdelávaní v rámci skupiny Vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov.

Počas obdobia rokov 1993 až 2007 sa vytváral a overil nový vzdelávací model pre nadaných žiakov v intelektovej oblasti – Program APROGEN. Je jedinečný tým, že ponúka komplexné vzdelávanie od prvej triedy po maturitu, resp. od 5 do 18 rokov, systém celodennej starostlivosti od 7,00 do 18,00 hod., so špecifickou úlohou ŠKD a popoludňajších aktivít žiakov. Tento systém zohľadňuje všetky špecifiká a odlišnosti vývinu intelektovo nadaných detí so silným zastúpením alternatívnych psychologických prístupov vo výchove
Tomu zodpovedá aj zameranie školy a to: Škola pre intelektovo nadaných žiakov a obohatením učiva, zvýšenou psychologickou starostlivosťou a akcentovaním psychologických prístupov pri edukačnom procese. Škola si za 10 rokov oficiálneho pôsobenia, ale prakticky už 15-ročnej existencie vytvorila vlastné výchovno-vzdelávacie postupy a prístupy k žiakom so zohľadnením špecifičností a zvláštností vývinu nadaných detí. Vypracovala si vlastnú metodiku práce s nadanými žiakmi v škole, pri ich vzdelávaní v homogénnych skupinách a to všetko v podobe nového Programu APROGEN (alternatívneho programu edukácie nadaných).
Charakteristické pre tento Program je, že začína na báze psychologických vyšetrení, nomináciami, diagnostikou a výbermi žiakov do prvej triedy. Následne pokračuje aplikáciou výchovno-vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov, ktorý je postavený na báze:

  1. zohľadňovaní a špecifických edukačných potrieb nadaných žiakov,
  2. rešpektovania aktuálnej vývinovej úrovne žiakov,
  3. akceptovania individuálnych odlišností žiakov,
  4. zohľadňovania zvláštností osobnostného vývinu nadaných,
  5. aplikovania psychologického pôsobenia a podpory pri rozvíjaní nadani,.

a to samozrejme pri realizácii kvalitnej, kreatívnej a nadštandardnej forme výučby v škole.
Táto škola v rámci svojho vzdelávacieho programu prináša a aplikuje nové progresívne prvky, ako napríklad: priateľskú, nestresovú a tolerantnú atmosféru školy, atmosféru bez strachu, agresivity a šikany, ranné komunity, ročníkové práce, projektové vyučovanie, konzultačné hodiny, neformálny partnerský vzťah učiteľ-žiak, s nadštandardnou komunikáciou učiteľ-žiak, škola-rodič.
Vzdelávanie v škole sa realizuje na dvoch úrovniach a to na I. stupni a na 8-ročnom gymnáziu. V roku 1993 sme začínali s jednou prvou triedou so 17 žiakmi,vo výročnom 10. roku existencie školy je na škole 33 tried a v nich 595 žiakov, z toho na prvom stupni 275 a na gymnáziu 320 žiakov.
Od roku 1996 sa postupne pripájali k tejto alternatívnej forme vzdelávania aj dalšie školy na Slovensku a dnes pracuje podľa Programu APROGEN 29 základných škôl, v ktorých sa vzdeláva v špecializovaných triedach pre nadané deti takmer 2 500 žiakov. Celkove je teda do Programu zapojených 3 200 žiakov a viac ako 350 učiteľov a vychovávateľov. Celý Program sa od začiatku realizuje za výraznej pomoci psychológov z pedagogicko-psychologických poradní.
Naša škola je už tretíkrát úspešne zapojená do Projektu Sokrates, a to s našimi partnerskými školami vo Viedni – Rakúsko, Wurzburgu a Meisene – Nemecko, Nijmeegene – Holandsko a Toruni -Poľsko. Rovnako spolupracuje s vysokými školami, a to predovšetkým s Prírodovedeckou fakultou UK, Matematicko-fyzikálnou fakultou UK, Lekárskou fakultou UK a Pedagogickou fakultou UK.
Inovatívne formy a metódy práce s nadanými sa odrážajú vo výsledkoch žiakov nielen v škole, ale aj na olympiádach, pytagoriádach a účastiach v súťažiach rôzneho druhu, a to nielen na celoslovenskej, ale aj na medzinárodnej – celosvetovej úrovni. Najlepším výsledkom je umiestnenie nášho žiaka M. Szabadosa na Medzinárodnej matematickej olympiáde vo Vietname, v lete 2007, kde získal bronzovú medailu.
Prajeme škole, jej žiakom i pedagógom do dalších desaťročí čo najviac takýchto výborných výsledkov.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

 

10. výročie Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia na Slovensku

Vážení priatelia na Slovensku,

keď sa oslavuje 10. výročie je treba aj zaspomínať, je treba si pripomenúť, ako to všetko začalo… Naše priateľské a neskôr i partnersko-pracovné vzťahy začali už veľmi dávno, a to na stretnutí európskych odborníkov zaoberajúcich sa problematikou starostlivosti a vzdelávania nadaných detí. Bolo to v Lipsku, v roku 2000, keď sme sa s dr. Laznibatovou prvý raz stretli a nadviazali kontakty. Výsledkom toho bolo pozvanie do Bratislavy – na konferenciu o nadaní v roku 2001. V priebehu tejto konferencie sme zároveň mali možnosť oboznámiť sa s novou formou vzdelávania nadaných detí na Slovensku, ktoré sa robilo pod autorským dohľadom dr. Jolany Laznibatovej. Takáto forma vzdelávania nadaných detí bola svojim spôsobom jedinečná, pretože edukácia nadaných – a to od najnižších vekových kategórií – od 6 rokov sa nikde inde v rámci Európy nerobila a ani doteraz nerobí.
Prakticky od tohto obdobia sa datuje aj začiatok našej odborno-vedeckej spolupráce, čo vyústilo neskôr do potvrdenia spolupráce dvoch partnerských škôl – Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave a Gimnazja i Licea Akademickiego v Toruni. Kým poľskí odborníci sú viac zameraní na kreativitu a jej dimenzie, slovenskí odborníci dynamicky rozvíjajú problematiku nadania a to v prostredí školy od 6 do 18 rokov.. Toto je dobrý dôvod na výmenu názorov a skúseností, ktoré vzájomne obohacujú obidve zúčastnené partnerské školy.
Pravda je, že aj GiLa v Toruni oslavuje na jeseň 10 rokov svojho pôsobenia, ale u nás je to vzdelávanie len na úrovni gymnázia. Keby sa počítali všetky roky, odkedy sa v Bratislave otvorili prvé triedy pre nadané deti – bolo by to celkove 15 rokov. A tomu zodpovedá aj úroveň poznatkov v tejto oblasti vzdelávania, podporovania a starostlivosti o intelektovo nadaných žiakov.
Preto pri príležitosti slávnostného 10-výročia založenia školy prajeme tejto výnimočnej škole, jej zakladateľke a riaditeľke dr. Jolane Laznibatovej, rovnako i jej pedagogickým a psychologickým pracovníkom veľa ďalších pracovných úspechov na poli podporovania, edukácie a starostlivosti o nadaných žiakov.
Nové prístupy k vzdelávaniu nadaných detí a mládeže sa ukázali ako nosné a to najmä kvôli efektívnemu využívaniu odborných psychologických poznatkov, o čo sa vo veľkej miere zaslúžila autorka celého projektu Dr J. Laznibatová. Taktiež obdivuhodná je i tvorba učebných materiálov, metodiky práce s nadanými žiakmi a konečne vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre intelektovo nadaných žiakov. Finálne je to, čím sa môže Škola pre nadané deti v Bratislave a najmä jej riaditeľka – zakladateľka takejto školy pochváliť aj pre odbornou verejnosťou v Európe. Preto Vám na Slovensku želáme veľa priaznivcov a aktívnych podporovateľov tejto problematiky nadaných a celkovo úspešný priebeh V. medzinárodnej konferencie o nadaní.
Srdečne blahoželáme a prajeme všetkým veľa úspechov a tvorivých síl i do ďalších rokov.

Profesor Dr. hab.Wieslawa Limont
Uniwersitet Mikolaja Kopernika, Toruň, Poľsko

 

Vážení prítomní,

dovoľte mi, aby som ako jeden z garantov školy pre nadané deti tiež pozdravil výročie tejto školy a pripomenul niektoré súvislosti s jej vznikom a zmyslom.
Škola má desať rokov, ale o špecifickej edukácii nadaných detí sa na Slovensku hovorilo dávno pred jej vznikom. Nechcem rozoberať históriu, len pripomenúť, že za totalitného systému sa snahy o školy alebo triedy pre nadané deti nestretli s pochopením. Vtedajší politicky a školskí predstavitelia mali jeden argument proti týmto školám a to ten, že chceme vychovávať elitu. Elita v ich konotatívnom aj denotatívnom význame bolo niečo zlé, neprijateľné, chápali to ako výchovu nejakých intelektuálov, ktorí by mohli narušiť hegemóniu a jednotu pracujúcej triedy a jej predvoja… Tesne pred revolúciou v roku 1989 a tesne po nej sme poukazovali na to, že rovnako, ako sa staráme o deti v dolnej časti gaussovej krivky, mali by sme sa starať aj o deti v jej hornej časti. Tak sa postupne menili názory, bola vyššia afinita k prijatiu myšlienky škôl pre nadaných žiakov, až sa podarilo založiť prvé školy a triedy pre nadaných žiakov. Ale ani dnes neutíchajú hlasy, aby sa nadaní žiaci vrátili do hlavného prúdu vzdelávania, aby sa nadaní žiaci vzdelávali spolu s ostatnými ako integrovaní žiaci. Zmenili sa argumenty. Na jednej strane proti školám pre nadané deti sú niektorí učitelia a najmä riaditelia škôl, ktorí hovoria, že im takto odchádzajú zo škôl najlepší žiaci a nemá kto „ťahať“ tých slabších žiakov… Na druhej strane je tu aj tlak Európskej únie, niektorých jej výborov, ktorí sú proti akejkoľvek diferenciácii a segregácii. Je to aj politický problém jednotnej a jedinečnej školy. Zmyslom škôl pre nadané deti, je, aby boli začlenené do jednoty sveta, jeho modernej kultúry, ale pritom aby nadaní žiaci, ľudia boli sebou, aby nestratili svoju odvahu pomáhať druhým a prispieť svojim duševným kapitálom k pokroku.
Na Slovensku sa podarilo nielen zriadiť školy a triedy pre nadané deti, ale v návrhu nového Zákona o výchove a vzdelávaní, ktorý je v druhom čítaní nášho parlamentu sa uvádza v paragrafe 103 stať s názvom: „Výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov s nadaním“, pritom sa v osobitných odsekoch uvádza, že ide o žiakov

  • intelektovo nadaných
  • umelecky nadaných
  • športovo nadaných
  • prakticky nadaných

V odseku 9 tohto paragrafu sa píše, že „pod inštitucionálnymi podmienkami pre rozvíjanie nadania sa rozumie zriaďovanie tried alebo škôl pre deti alebo žiakov s nadaním“. Zákon umožňuje nielen „preskakovanie ročníkov“, ale tiež individuálnu integráciu nadaných žiakov v bežných triedach pomocou individuálnych vzdelávacích programov. Podrobnosti okolo prijímania, diagnostikovania, vzdelávania a výchovy nadaných žiakov ustanoví MŠ SR „všeobecne záväzným právnym predpisom“ (§ 106, pokiaľ sa číslovanie paragrafov nezmení doplňujúcimi pripomienkami poslancov). Takže je možné dnešnú oslavu školy na Teplickej oslavovať spolu s legislatívnym ustanovením vzdelávania a výchovy nadaných žiakov a jej zaradením do systému školstva na Slovensku.
Podľa teórie Erika Eriksona dieťa do dvoch rokov má výchovou získať najmä dôveru a nádej, potom v druhom až štvrtom roku sa rozvíja sloboda, autonómia dieťaťa jeho objavovaním sveta, neskoršie v škole je to najmä iniciatíva no a okolo desiateho roku má žiak získať najmä návyky na pracovitosť, usilovnosť, aby sa dostal bez problémov do štádia identity a generativity, tvorivosti. U nadaných žiakov práve programami obohatenia, dôrazu na nonkognitívne stránky osobnosti, programom náročnosti, sa získavajú ich osobnostné kvality, ktoré by sa mali preukázať v ich ďalšom živote, v kvalite, produktivite a integrite ich ďalšieho života. Dôležité je každé nadané dieťa zahrnúť do procesov rozhodovania a zodpovednosti, do produktívnych citových vzťahov. Je to vlastne výchova k zodpovednej produktívnej slobode, aby sa nestalo, že keď ľuďom ponúkneme slobodu, budú si pýtať návod, ako ju použiť. Lebo keď budeme robiť stále a rovnako len to čo vždy, vždy dostaneme len to, čo sme už mali. Často sa dnes podporuje „tvrdý individualizmus, konzumizmus, pahodnoty, svet metazábavy. Je to pohodlné a neproduktívne. Tvorivosť, nadanie a fantázia nie je proťajškom reality, naopak, podstatným spôsobom ju konštituuje: to, čo konštituuje realita je minimum idealizácie, vízie, ktoré subjekt potrebuje, aby mohol horor reálneho sveta vôbec zniesť... lebo ako povedal A. Einstein: „Človek vôbec nepotrebuje mozog na to, aby poslušne kráčal, na to mu stačí miecha.“
Prajem škole pre nadané deti, školám a triedam pre nadané deti, deťom a žiakom nadaným, aby boli vedené svojimi učiteľmi a rodičmi tak, aby sa mohli s hrdosťou hlásiť ku svojim školám, učiteľom, rodičom, ktorí pochopili, že zmyslom života nie je preexistovanie biologického času žitia, ale že zmyslom života je neosobná láska a produktívna tvorivosť.

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Ústav humanitných štúdií, Pedagogická fakulta UK, Bratislava

 

Vážená pani riaditeľka,

ako vyplynulo z rezolúcie strategického workshopu „Meeting the needs of gifted children and adolescents – Towards a European Roadmap“, ktorý sa konal v novembri 2007 v Brusseli, vyvíjanie efektívnych stratégií vzdelávania a starostlivosti o nadaných je veľmi dôležitou bázou pre inováciu národnej vedeckej kapacity, ktorá je predpokladom budovania vedomostnej spoločnosti. Aj keď si toto pod spoločenským tlakom všetci dobre uvedomujeme, možno už ťažšie prijímame skutočnosť, že dobrú úroveň vzdelania môžeme dosiahnuť len vtedy, ak podporíme rozvoj vysokého školstva a vedy na našich univerzitách v spolupráci s akademickými inštitúciami a tiež v spolupráci s výrobnou sférou. Veda v oblasti nadania a nadaných detí musí byť v súčasnosti založená na multidisciplinárnom princípe, na princípe spolupráce viacerých vedných odborov, ktoré zabezpečia komplexný a inovačný prínos k biologickým základom nadania s priamym výstupom na ovplyvňovanie osobnostného, tvorivého a mentálneho potenciálu v detskom veku.
Základná škola a Gymnázium pre mimoriadne nadané deti s jej 20-ročnou existenciou je mimoriadnym úspechom v tomto celospoločenskom snažení. Neprichodí mi rekapitulovať jej činnosť, ani hodnotiť jej zásluhy. Viem ale s istotou, že vďaka jej existencii a dobrej spolupráci s akademickými inštitúciami sa na Slovensku za ostatných desať rokov výrazne posunulo vedecké poznanie v oblasti inteligencie a intelektového nadania.
Som presvedčená, že aj učitelia školy a jej žiaci a študenti potrebujú stály zdroj nových poznatkov a možnosti ďalšieho vzdelávania ako impulzy pre šľachetné ciele rozvíjania kognitívnych schopností a osobnosti nadaných detí
V tomto by sme ako Lekárska fakulta Univerzity Komenského chceli byť nápomocní aj v budúcnosti. Ponúkame naďalej našu vedeckú kapacitu pri tvorbe spoločných vedeckých projektov a zámerov, pri spolupráci v oblasti prípravy ďalšieho vzdelávania študentov aj pedagógov.
Prajem tejto konferencii aj Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu mnoho skvelých študentov a ešte viac múdrych a vzdelaných pegadógov.

Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, D.O. PhD
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave