logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Informácia k ročníkovým prácam v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,

vzhľadom k aktuálnej situácii a prerušeniu výučby na školách v tomto
školskom roku do odvolania, Vám dávam nasledovné usmernenie pri odovzdávaní ročníkových prác:

1. každý žiak odovzdá ročníkovú prácu do 30. 4. 2020

2. žiak odovzdá prácu triednej učiteľke elektronicky,
žiakom nižších ročníkov, ktorý majú plagát ap., preskenuje/prefotí a  prepošle triednej učiteľke zákonný zástupca

3. triedne učiteľky ročníkovú prácu vyhodnotia a posúdia splnenie zadaných kritérií

4. triedny učiteľ si urobí zoznam: meno, názov práce a hodnotenie
splnil/a - nesplnil-a, ak bude RP nedostatočne vypracovaná, triedna učiteľka požiada zákonného zástupcu, aby spolu s dieťaťom dopracovali RP podľa jej pokynov,
doplnenú RP treba odoslať do 25. 5. 2020


V tomto školskom roku nebudú prebiehať prezentácie v triednych a
ročníkových kolách a v školskom kole.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy ŠpMNDaG