logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Čerpanie pandemickej OČR

Vážení rodičia,

V školskom roku 2020/2021 sa novelou zákona zmenili podmienky čerpania pandemickej OČR. Sociálna poisťovňa uvádza podrobnosti na svojom webe https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zmeny-pri-poskytovani-pandemickej-ocr.html

Dôležité je, že po novom nebudú mať možnosť poberať ošetrovné rodičia, ktorí v čase neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení nechajú deti doma z obavy o ich zdravie. Svojvoľná neúčasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese by predstavovala porušenie školského zákona (neplnenie povinnej školskej dochádzky).

Rodičia detí do 11 roku veku, resp. do 18. roku veku v prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, však budú mať naďalej nárok poberať pandemickú OČR, ak bude škôlka, škola alebo jej časť (konkrétne triedy) uzatvorená príslušným orgánom (napr. riaditeľom , RÚVZ).

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy