logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia,
 
dňa 5. 9. 2022 v pondelok slávnostne otvárame šk. rok 2022/2023 v ŠpMNDaG, Teplická 7
 
PROGRAM:
8.00 h - príchod žiakov 1. ročníka
 
8.10 – 8.40 h - prvé informatívne stretnutie riaditeľky školy s rodičmi prvákov, rodičia žiakov 1. ročníka si vyzdvihnú deti z tried o 10.00 h.
 
9.00 h – príchod žiakov 2. - 4. ročníka
 
11.00 – ukončenie 1. školského dňa – rodičia detí z 2. - 4. ročníka si vyzdvihnú deti zo školy 
 
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy