logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Profil absolventa

PROFIL ABSOLVENTA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

 

 • Absolvent primárneho vzdelávania, ktorý absolvoval vzdelávací program APROGEN má osvojené základné sociálne komunikačné kompetencie, vyjadruje sa kultivovane, výstižne a  súvisle slovom i písmom.  Na základnej úrovni ovláda materinský jazyk, vie sa vyjadrovať jeho prostriedkami. Čitateľské spôsobilosti využíva na čítanie krásnej i náučnej literatúry.  Číta plynule a s porozumením, prečítaný text vie  kriticky zhodnotiť  a  posúdiť. Tvorí vlastné texty s aplikáciou osvojených literárnych a gramatických prostriedkov.
   
 • V anglickom jazyku má osvojené základy hovoreného a písaného textu, dokáže primerane konverzovať v bežných životných situáciách.
   
 • Prezentuje svoje ročníkové práce ako dlhodobé projekty, v ktorých uplatnil rôzne stratégie získavania a systematizácie poznatkov  zameraných na zvolenú tému. Má ambície experimentovať a objavovať.  Svoje názory a postoje  dokáže podložiť argumentmi a obhájiť v diskusii.
   
 • V oblasti matematického a prírodovedného myslenia aplikuje osvojené modely, avšak nachádza aj vlastné originálne postupy pri riešení logických a problémových úloh, ktoré dokáže prepájať s praktickým životom. Pri riešení úloh vie efektívne spolupracovať v skupine.
   
 • V sociálno-emocionálnej doméne prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, prípadné konflikty a problémy sa snaží riešiť spolupracujúcim spôsobom.
   
 • Uvedomuje si význam kultúry a umenia a vie sa vyjadrovať prostriedkami bežnými v našej kultúre. Prejavuje toleranciu a empatiu k iným kultúram, chápe ich rozmanitosť a prejavy.
   
 • V sebahodnotení  si uvedomuje vlastné možnosti a schopnosti, vytvára pozitívny sebaobraz. Je vytrvalý a iniciatívny. Pri riešení problémov a úloh využíva kritické, hodnotiace a tvorivé myslenie. Je pripravený úspešne pokračovať v ďalšom vzdelávaní.  Chápe nevyhnutnosť celoživotného vzdelávania pre svoj budúci úspešný osobný a pracovný život.