logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Organizácia

I. Riadenie a organizácia ŠKD

  1. Vnútorný poriadok Školského klubu detí je vydaný v zmysle Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí. Je súčasťou vnútorného poriadku školy.
  2. ŠKD   pracuje  podľa  výchovného  programu,   ktorý vypracujú vychovávateľky ŠKD,  schvaľuje a vydáva riaditeľ školy.

II. Prevádzka ŠKD

  1. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.
  2. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden rok na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami.
  3. Školský klub je v prevádzke celý školský rok počas pracovných dní v týždni denne:

      - od 7 h do 7:45 h pred vyučovaním v 1. herni

      - po skončení vyučovania do 16:30 h v triede

      - od 16:30 h do 17:30 h v herniach. Prvý a druhý ročník v 1. herni, tretí a štvrtý

        ročník v 2. herni

        Pozor zmena: prevádzka ŠKD je do 17:30 h .

4. Poplatok na školský rok 2021/2022 je 16€ mesačne, potrebné uhradiť na číslo účtu: 7000474806/8180 IBAN: SK7881800000007000474806. Vychováveteľ pridelí každému žiakovi variabilný symbol. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.

5. Obedy realizované podľa ročníkov: 

     - 1. ročník: 12:00 - 12:30

     - 2. ročník: 12:50 - 13:20

     - 3. ročník: 13:20 - 13:40 /Pon., Ut., St., Pia./

                       13:40 - 14:00 /Štv./

     - 4. ročník:  13:40 - 14:00 /Pon., Ut., St., Pia./

                        13:20 - 13:40 /Štv./