logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Poplatky

  • Zákonný zástupca uhrádza za pobyt v ŠKD za príslušný mesiac, prípadne niekoľko mesiacov vopred alebo na celý školský rok.
    Poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je 16 € za mesiac na číslo účtu: 7000474806/8180 IBAN: SK7881800000007000474806. 
  • Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
  • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa  zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.