logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Predškoláci

 

Harmonogram stretnutí predškolákov v šk. roku 2020/2021

 

Vážení rodičia predškolákov,

z dôvodov aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie, zdravotnej prevencie a bezpečnosti žiakov a zamestnancov Vám oznamujeme, že sa v škole až do odvolania nebudú nerealizovať ani poradenské služby pre rodičov, ani pravidelné sobotňajšie stretnutia pre predškolákov .

Ďakujeme za pochopenie.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy

 

POKYNY PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

 

Postup pri prijímaní predškoláka na ŠpMNDaG:

  1. Do 30.4.2021 napíše zákonný zástupca dieťaťa krátku žiadosť o prijatie do ŠpMNDaG a zašle ju na emailovú adresu skola [at] spmndag [dot] sk.
  2. Škola ŠpMNDaG pošle e-dotazník s údajmi o dieťati, ktorý zákonný zástupca vyplní  odošle na uvedenú emailovú adresu skola [at] spmndag [dot] sk.
  3. Zákonný zástupca prihlási svoje dieťa aj na školu v mieste svojho bydliska (spádovú).
  4. Najneskôr do 11. júna 2021 pošle zákonný zástupca scan správy z vyšetrenia CPPPaP (psychologické testy), ktorý je súčasťou žiadosti o prijatie.
  5. Škola pošle zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na štúdium na ŠpMNDaG spolu s elektronickým zápisným lístkom.
  6. V prípade, že dieťa splnilo kritériá a je prijaté na ŠpMNDaG, zákonný zástupca obratom, najneskôr do 15.6.2021 informuje školu, v ktorej bolo dieťa prihlásené, že nastupuje na ŠpMNDaG.

Poznámka: vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa psychologické vyšetrenia nebudú realizovať na ŠpMNDaG. Žiadame Vás, aby ste Vaše dieťa na psychologické vyšetrenie prihlásili na obvodné CPPPaP, prípadne na akékoľvek iné CPPPaP v okolí Vášho bydliska.

 

STRETNUTIA PREDŠKOLÁKOV

Program pre predškolákov je určený pre staršie predškolské deti, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 plniť povinnú školskú dochádzku. Z kapacitných dôvodov nie sme schopní zabezpečiť program aj pre mladšie deti. Rodičia sa musia prihlasovať na jednotlivé stretnutia vždy zvlášť, a to na adresu školy skola [at] spmndag [dot] sk.

Zároveň prosíme rodičov aj deti, aby si na stretnutia priniesli prezuvky a poplatok  10 eur.

 

TÉMY A TERMÍNY STRETNUTÍ V ŠK. ROKU 2019/2020

      1. Bábkové divadlo Snehulienka                                                                           streda 11. 12. 2019     o 10.30 h  v telocvični 

      2. Fujavica, metelica, pred zimou ty dobre skry sa                                            sobota  18. 1. 2020  od 10.00 do 12.00 h  (počasie v januári, zimné  príbehy, hry a radovánky, každá snehová vločka je iná,  snehozemšťania a iné záhady, sneh a nesneh)

      3. Valentín a Loginka robia tangram v tvare srdca                                             sobota  8. 2. 2020 od 10.00 do 12.00 h (ďalšie príbehy s Valentínom a Loginkou, tangramy a iné skladačky)

     4.  Jarná voda život skrýva a príroda nám ožíva                                                sobota 7. 3. 2020 od 10.00 do 12.00 h (jarné marcové premeny prírody v záhradách a v lesoch, prišla jar – kvietky spočítaj,  poklady a tajomstvá v knižkách, na čo nám je voda a čo je v nej)

     5. Dajte vajíčka do košíčka a tie dary Zeme všetky zjeme                                 sobota  4. 4. 2020 od 10.00 do 12.00 h (veľkonočné tradície a zvyky, maľované vajíčka,  všeličo vymyslíme a všeličo vytvoríme, zdravé papkanie - čo je zdravé a čo nie)