logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ročníkové práce

1       POKYNY K VYPRACOVANIU A OBHAJOBE

 

 - do 28.1.2022 oznámiť triednej učiteľke tému ročníkovej práce

- na ročníkovej práci pracuje žiak samostatne s minimálnou pomocou rodiča

- do 25.2. 2022 žiaci prinesú štruktúru práce a zoznam literatúry, z ktorej čerpajú

- ročníkovú prácu odporúčame pred odovzdaním zviazať v rebrovej väzbe

- prácu je potrebné odovzdať najneskôr do 29. 4. 2022

- po prezentáciách zostáva ročníková práca v školskej knižnici

 

2        FORMÁT

 

1. roč.:A0 - A1 alebo min. 4 strany A4, písané úhľadným a čitateľným písmom

2. roč.:A0 - A1 alebo min. 4 strany A4, písané na počítači alebo úhľadne rukou

3. roč.: 6 strán A4, písaného textu na počítači + obrázky v prílohe, uvítame aj prezentáciu v Power Pointe

4. roč.: 8 strán A4, písaného textu na počítači + obrázky v prílohe, prezentácia v Power Pointe je povinná

 

3        ŠTRUKTÚRA:

- úvod

- jadro

- záver

- prípadne využitie práce v praxi

- použitá literatúra

 

4        PREZENTÁCIA PRÁCE:

- pri prezentácii uvítame modely, pokusy, zainteresované subjekty,...

- prezentácia má byť samostatná a plynulá, dĺžka prezentácie je max. 10 min.

Vypracovanie ročníkovej práce je nevyhnutnou súčasťou postupu do vyššieho ročníka. Vypracovanie ročníkovej práce sa uvádza v doložke vysvedčenia za 2. polrok daného školského roka.

 

5        DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

- odovzdanie práce: 29.4.2022

- triedne kolo sa uskutoční:  2.5.- 6.5.  2022

- ročníkové kolo sa uskutoční: 

- školské kolo: 

- celoslovenské kolo – Malá vedecká konferencia : 

Všetky kolá prezentácie ročníkových prác sa uskutočnia v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v súlade s hygienickými a bezpečnostnými opatreniami, ktoré budú v školách platné v tomto období.