logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zvonenie

Zvonenie

 

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať všetci žiaci, študenti, pedagogickí a odborní zamestnanci.

 

Rozvrh vyučovania                                                    Rozvrh vyučovania
1. st. primárneho vzdelávania:                                        gymnázia:

 

Komunita     8:00 -  8:15                                       0.  hodina    7:30 -   8:15
1.  hodina    8:15 -  9:00                                       1.  hodina    8:15 -   9:00
2.  hodina  9:15 -  10:00                                       2.  hodina    9:10 -   9:55
3.  hodina  10:10 -10:55                                       3.  hodina  10:05 - 10:50
4.  hodina  11:15 -12:00                                       4.  hodina  11:10 - 11:55
5.  hodina  12:10 -12:50                                       5.  hodina  12:05 - 12:50
6.  hodina  13:00 -13:40                                       6.  hodina  13:00 - 13:45

Posunuté vyučovanie:                                        Popoludňajšie vyučovanie:

5. hodina  12:30 - 13:10                                       7. hodina  14:30 - 15:15
                                                                              8. hodina  15:20 - 16.05

 

Do školskej budovy ZŠ i Gymnázia sa vchádza len určeným vchodom minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania. Všetci žiaci a študenti sa po vstupe do budovy  povinne prezúvajú do bezpečnej, zdraviu neškodlivej a podlahu nepoškodzujúcej obuvi. Školskú budovu 1. stupňa ZŠ na Teplickej 7  i Gymnázia na Skalickej ceste 1 otvára školník, prípadne vrátnik o 7.00 hod. Budovy škôl sa zatvárajú o 18.00 hod.